Support services for environmental defenders

Environmental Human Rights Defenders (EHRD) Support Services

Mga Serbisyong Pangtaguyod sa mga Tagapagtanggol ng mga Karapatang Pantao kaugnay sa Kapaligiran (TKPK)

Layanan Dukungan Pejuang Hak Asasi Manusia Lingkungan (EHRD)

पयाªवरण मानवािधकार र±क (ईएचआरडी) सहायता सेवाएं

សេវាកម្មគាំពារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាន

บริการสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม

Who are environmental human rights defenders?Sino-sino ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao kaugnay sa kapaligiran?Siapa pejuang hak asasi manusia lingkungan?पयाªवरण मानवािधकार र±क कौन ह§តើអ្នកណាជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាន?นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม (EHRD) คือใคร?

Due to the increasing demand for natural resources by different industries as well as the proliferation of different infrastructure projects, there is much stress on the environment. This causes disbalance in the natural harmony of ecosystems affecting both nature and humans. Individuals, communities and organizations have done various initiatives to study the causes and impacts of such ecosystem stresses and organized different interventions to address these. These people are called environmental human rights defenders which the United Nations (UN) defines environmental human rights defenders as “individuals and groups who, in their personal or professional capacity and in a peaceful manner, strive to protect and promote human rights relating to the environment, including water, air, land, flora and fauna”. They play an important role in upholding our fundamental rights, including our right to a clean, healthy and sustainable environment.Dahil sa paglaki ng pangangailangan para sa mga likas na yaman ng iba’t ibang industriya pati na ang paglaganap ng iba’t ibang proyektong pang-imprastraktura, napakaraming ligalig sa kapaligiran. Ito ay nagdudulot ng disbalanse sa natural na ugnayan ng mga ekosistema na nakaaapektong pareho sa kalikasan at mga tao. Ang mga indibidwal, komunidad, at organisasyon ay nagsagawa na ng iba't ibang mga inisyatiba upang pag-aralan ang mga sanhi at epekto ng naturang mga ligalig sa ekosistema at nag-organisa ng iba't ibang mga interbensyon upang matugunan ang mga ito. Ang mga taong ito ay tinatawag na mga tagapagtanggol ng mga karapatang pantao kaugnay sa kapaligiran (TKPK) kung saan tinukoy ng United Nations ang mga tagapagtanggol ng mga karapatang pantao kaugnay sa kapaligiran bilang “mga indibiduwal at grupo na, sa kanilang personal o propesyonal na kapasidad at sa mapayapang pamamaraan, nagsisikap na protektahan at itaguyod ang mga karapatang pantao kaugnay sa kapaligiran, kasama na ang tubig, hangin, lupa, halaman, at hayop”. Gumagampan sila ng mahalagang papel sa pagtataguyod ng ating mga batayang karapatan, kasama na ang ating karapatan sa malinis, malusog, at likas-kayang kapaligiran.Karena meningkatnya permintaan akan sumber daya alam oleh industri yang berbeda serta menjamurnya proyek infrastruktur yang berbeda, ada banyak tekanan pada lingkungan. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam harmoni ekosistem alam yang mempengaruhi baik alam maupun manusia. Individu, komunitas dan organisasi telah melakukan berbagai inisiatif untuk mempelajari penyebab dan dampak tekanan ekosistem tersebut dan mengorganisir berbagai intervensi untuk mengatasinya. Orang-orang ini disebut pejuang hak asasi manusia lingkungan dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan pejuang hak asasi manusia lingkungan sebagai “individu dan kelompok yang, dalam kapasitas pribadi atau profesional mereka dan dengan cara damai, berusaha untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk air, udara, tanah, flora dan fauna”. Mereka memainkan peran penting dalam menegakkan hak-hak dasar kita, termasuk hak kita atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan.िविभÆनउīोगŌ Ĭारा ÿाकृितक संसाधनŌ कì बढ़ती मांग के साथ-साथ िविभÆन बुिनयादी ढांचापåरयोजनाओं के ÿसार के कारण पयाªवरण पर काफì दबाव है। यह ÿकृित और मनुÕयŌ दोनŌ को ÿभािवत करने वाले पाåरिÖथितक तंý के ÿाकृितक सामंजÖय म¤ असंतुलन का कारण बनता है। ÓयिĉयŌ, समुदायŌ और संगठनŌ ने ऐसे पाåरिÖथितक तंý के तनावŌ के कारणŌ और ÿभावŌ का अÅययन करने के िलए िविभÆन पहल कì ह§ और इÆह¤ संबोिधत करने के िलए िविभÆन हÖत±ेपŌ का आयोजन िकया है। इन लोगŌ को पयाªवरण मानवािधकार र±क कहा जाता है, िजसे संयुĉ राÕů (यूएन) पयाªवरण मानवािधकार र±कŌ को “ÓयिĉयŌ और समूहŌ के łप म¤ पåरभािषत करता है, जो अपनी Óयिĉगत या Óयावसाियक ±मता म¤ और शांितपूणª तरीके से पयाªवरण से संबंिधत मानव अिधकारŌ कì र±ा और बढ़ावा देने का ÿयास करते ह§। जल, वायु, भूिम, वनÖपितयŌ और जीवŌ सिहत ”। वे Öव ̧छ, ÖवÖथ और िटकाऊ पयाªवरण के हमारे अिधकार सिहत हमारे मौिलक अिधकारŌ को कायम रखने म¤ महÂवपूणª भूिमका िनभाते ह§।បរិស្ថានមានភាពតានតឹងជាច្រើន ដោយសារការកើនឡើងនៃតម្រូវការធនធានធម្មជាតិដោយសារឧស្សាហកម្ម ក៏ដូចជាការរីកសាយភាយនៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗ។ទាំងនេះបានបណ្តាលឱ្យមានអតុល្យភាពនៅក្នុងភាពសុខដុមរមនាធម្មជាតិនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលប៉ះពាល់ទាំងធម្មជាតិ និងមនុស្ស។ បុគ្គលម្នាក់ៗ សហគមន៍ ព្រមទាំងអង្គការនានាបានផ្តួចផ្តើមគំនិតផ្សេងៗគ្នាដើម្បីសិក្សាពីមូលហេតុ និងផលប៉ះពាល់នៃភាពតានតឹងរបស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងរៀបចំឱ្យមានការអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ។ អ្នកទាំងអស់នេះហើយដែលត្រូវបានគេហៅថា អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាន ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) កំណត់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានថា ជាបុគ្គល ឬក្រុមដែលធ្វើតាមសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់ខ្លួន ឬវិជ្ជាជីវៈផ្ទាល់ខ្លួន និងដោយសន្តិវិធី ខិតខំការពារ និងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងនឹងបរិស្ថានដែលរួមបញ្ចូលទាំងទឹក ខ្យល់ ដី រុក្ខជាតិ និងសត្វផងដែរ។ ពួកគេដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការរក្សាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកយើងរួមមាន សិទ្ធិចំពោះ បរិស្ថានស្អាត បរិស្ថានដែលប្រកបដោយផាសុខភាព និងបរិស្ថានប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

โดยเหตุที่อุตสาหกรรม และการพัฒนาต่าง ๆ ล้วนต้องการใช้ทรัพยากรมากยิ่งขึ้น รวมถึงทําให้ เกิดการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทําให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มากมาย ซึ่งในส่วนนี้ ส่งผลให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติเสียสมดุล และส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและ มนุษยชาติโดยรวม

ที่ผ่านมา บุคคล ชุมชน และองค์กรหลายภาคส่วนได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อศึกษาสาเหตุและ ปัญหาอุปสรรคของระบบนิเวศดังกล่าว และมีกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ โดย บุคคลที่เรียกว่า “นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม (EHRD)” เป็นส่วนที่องค์การสหประชาชาติ (UN) กําหนดนิยามว่า “บุคคลและกลุ่มที่ปกป้องและส่งเสริม ทั้งจากศักยภาพความสามารถของบุคคล หรือกลุ่มหรือตามวิชาชีพของตน ผ่านการแสดงออกอย่างสันติวิธี เพื่อปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริม สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยหมายรวมถึงระบบนิเวศน้ํา อากาศ พื้นดิน พืช และสัตว์ต่าง ๆ” บุคคลเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของเรา รวมถึงสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ถูก
สุขอนามัยและยั่งยืน

What threats do they face?Ano-ano ang mga panganib na kanilang kinakaharap?Ancaman apa yang mereka hadapi?उÆह¤ िकन खतरŌ का सामना करना पड़ता है?តើពួកគេប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងអ្វីខ្លះ?นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมประสบปัญหาการข่มขู่ คุกคามอะไรบ้าง?

The legitimate attempts of environmental defenders to rehabilitate, conserve and protect the environment are often faced with repression. Many governments and businesses often have conflicting interests prioritizing profit at the expense of people’s lives and the environment. Repressive actions take various forms such as harassment, intimidation, threats, arrests, criminalization, defamation and killings.Ang lehitimong mga pagtatangka ng mga tagapagtanggol ng kapaligiran na papanumbalikin, pangalagaan at protektahan ang kapaligiran ay kadalasang nahaharap sa panunupil. Maraming mga gobyerno at negosyo ang madalas may kasalungat na interes na inuuna ang tubo kapalit ng pinsala sa buhay ng mga tao at kapaligiran. Ang mga mapaniil na pagkilos ay may iba't ibang anyo tulad ng panliligalig, pananakot, mga pagbabanta, mga pag-aresto, kriminalisasyon, paninirang-puri, at mga pagpatay.Upaya yang sah dari para pejuang lingkungan untuk merehabilitasi, melestarikan dan melindungi lingkungan seringkali dihadapkan pada represi. Banyak pemerintah dan bisnis sering memiliki kepentingan yang saling bertentangan yang mengutamakan keuntungan dengan mengorbankan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Tindakan represif itu bermacam-macam bentuknya seperti pelecehan, intimidasi, ancaman, penangkapan, kriminalisasi, pencemaran nama baik dan pembunuhan.पयाªवरण र±कŌ के पयाªवरण के पुनवाªस, संर±ण और संर±ण के वैध ÿयासŌ को अ³सर दमन का सामना
करना पड़ता है। कई सरकारŌ और ÓयवसायŌ म¤ अ³सर लोगŌ के जीवन और पयाªवरण कì कìमत पर लाभ को ÿाथिमकता देने वाले परÖपर िवरोधी िहत होते ह§। दमनकारी कारªवाई िविभÆन łप लेती है जैसे उÂपीड़न, धमकì, िगरÉतारी, अपराधीकरण, मानहािन और हÂयाएं।
ជារឿយៗ ការប៉ុនប៉ងស្របច្បាប់របស់អ្នកការពារបរិស្ថានក្នុងការស្តារនីតិសម្បទា អភិរក្ស និងការពារបរិស្ថាន ត្រូវបានប្រឈមមុខ នឹងការគាបសង្កត់។ រដ្ឋាភិបាល និងអ្នកធុរកិច្ចជាច្រើនតែងតែគិតដល់ផលប្រយោជន៍ និងអាទិភាពលើប្រាក់ចំណេញច្រើនជាង ការគិតគូរដល់លើការរស់នៅរបស់មនុស្ស និងបរិស្ថាន។ សកម្មភាពគាបសង្កត់មានទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាដូចជា ការយាយី ការបំភិតបំភ័យ ការគំរាមកំហែង ការចាប់ខ្លួន ឧក្រិដ្ឋកម្ម ការបរិហារកេរ្តិ៍ និងការសម្លាប់ជាដើម។การที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อม (EHRD) พยายามฟื้นฟู อนุรักษ์ และปกป้อง สิ่ งแวดล้อมซึ่ งเป็นไปตามกฎหมาย แต่กลับต้องเผชิญกับการปราบปรามหรือการคุกคามต่าง ๆ เนื่องจากทั้งรัฐบาลและธุรกิจมักให้ความสําคัญกับผลประโยชน์กําไรและการขาดทุนเป็นหลัก และมักจะ ต้องแลกกับผลกระทบหรือการสูญเสีย ทั้งต่อชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อมของชุมชนหรือสังคม โดยรวม ซึ่งการคุกคามมีหลายรูปแบบ เช่น การล่วงละเมิด การข่มขู่ การคุกคาม การจับกุม การทําให้ เป็นอาชญากร การหมิ่นประมาท และการสังหาร เป็นต้น

Natural resource-based communities are most vulnerable and affected by these repressive actions since they are at the frontlines of environmental defense. These include indigenous people, fisherfolk and farmers. In addition, women and LGBTQIs face specific gender-based challenges.Ang mga komunidad na nakabatay sa likas na yaman ay mga pinakabulnerable at apektado ng mga mapanupil na pagkilos na ito dahil sila ang taliba sa pagtatanggol ng kapaligiran. Kabilang dito ang mga katutubo, mangingisda at magsasaka. Bilang karagdagan, ang mga kababaihan at LGBTQI ay nahaharap sa mga partikular na hamon na nakabatay sa kasarian.Komunitas berbasis sumber daya alam paling rentan dan terpengaruh oleh tindakan represif ini karena mereka berada di garis depan pertahanan lingkungan. Ini termasuk masyarakat adat, nelayan dan petani. Selain itu, perempuan dan LGBTQI menghadapi tantangan berbasis gender tertentu.ÿाकृितक संसाधन-आधाåरत समुदाय इन दमनकारी कारªवाइयŌ से सबसे अिधक असुरि±त और ÿभािवत होते ह§ ³यŌिक वे पयाªवरण र±ा कì अिúम पंिĉ म¤ ह§। इनम¤ Öवदेशी लोग, मछुआरे और िकसान शािमल ह§। इसके अलावा, मिहलाओं और एलजीबीटी³यूआय (LGBTQI) को िविशĶ िलंग-आधाåरत चुनौितयŌ का सामना करना पडता है !សហគមន៍ដែលផ្អែកលើធនធានធម្មជាតិគឺងាយរងគ្រោះបំផុត និងរងផលប៉ះពាល់ដោយសកម្មភាពគាបសង្កត់ទាំងនេះ ដោយសារពួកគេឋិតនៅជួរមុខនៃការការពារបរិស្ថាន។ ទាំងនេះរួមមានជនជាតិដើមភាគតិច អ្នកនេសាទ និងកសិករ។ លើសពីនេះផងដែរក៏មាន ស្ត្រី និង ក្រុមLGBTQI (ស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា ខ្ទើយ អ្នកស្រឡាញ់ទាំងពីរភេទ ការចោទសួរអំពីទំនោរផ្លូវភេទ អត្តសញ្ញាណផ្លូវភេទ ភេទ អ្នកប្តូរភេទ និង អន្តរភេទ) ដែលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាក់លាក់មួយគឺទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ។ชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติมีความเสี่ยงและได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการดําเนินการ ปราบปรามเหล่านี้ เนื่องจากพวกเขาอยู่ในพื้นที่ต้องเผชิญเหตุและมีการต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ชุมชนเหล่านี้ ได้แก่ ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่าพื้นเมือง กลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่ม เกษตรกร/ชาวนา ชาวไร่ ในขณะที่ประชากรกลุ่มเฉพาะบางส่วน อาทิ ผู้หญิงและบุคคลที่มีความ หลากหลายทางเพศ (LGBTQI) ยังเผชิญปัญหาข้อท้าทายด้านเพศสภาพ (gender-based) ด้วย

What does this webpage contain?Ano ang nilalaman ng webpage na ito?Apa isi halaman web ini?इस वेबपेज म¤ ³या है?តើគេហទំព័រនេះមានអ្វីខ្លះ?มีอะไรบ้างอยู่ในเว็บเพจนี้?

This webpage aims to facilitate access to different support services for environmental defenders and to help improve their capacities to address the issues they are facing. It includes different support services, information on how to access these services and organizations/institutions that provide these services. The information on this page is gathered from the websites of different organizations.Nilalayon ng webpage na ito na mapadali ang pag-akses sa iba't ibang serbisyo na pantulong para sa mga tagapagtanggol ng kapaligiran at tumulong na pahusayin ang kanilang mga kakayahan upang matugunan ang mga usaping kinakaharap nila. Kabilang dito ang iba't ibang mga serbisyo na pantulong, impormasyon kung paano i-akses ang mga serbisyong ito at mga organisasyon/institusyon na nagbibigay ng mga serbisyong ito. Ang impormasyon sa pahinang ito ay natipon mula sa mga pook-sapot ng iba't ibang mga organisasyon.Halaman web ini bertujuan untuk memfasilitasi akses ke berbagai layanan dukungan bagi para pejuang lingkungan dan membantu meningkatkan kapasitas mereka untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Ini termasuk layanan dukungan yang berbeda, informasi tentang cara mengakses layanan ini dan organisasi/lembaga yang menyediakan layanan ini. Informasi di halaman ini dikumpulkan dari situs web organisasi yang berbeda.इस वेबपेज का उĥेÔय पयाªवरण र±कŌ के िलए िविभÆन सहायता सेवाओं तक पहòंच कì सुिवधा ÿदान करना और उनके सामने आने वाली समÖयाओं को दूर करने के िलए उनकì ±मताओं को बेहतर बनाने म¤ मदद करना है। इसम¤ िविभÆन सहायता सेवाएँ, इन सेवाओं तक पहòँचने कì जानकारी और ये सेवाएँ ÿदान करने वाले संगठन / संÖथान शािमल ह§। इस पृķ कì जानकारी िविभÆन संगठनŌ कì वेबसाइटŌ से एकý कì जाती
है।
គេហទំព័រនេះមានគោលបំណងជួយសម្រួលដល់ការចូលប្រើសេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងៗសម្រាប់ អ្នកការពារបរិស្ថាន និងដើម្បីជួយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងប្រឈមមុខ។ វារួមបញ្ចូលសេវាកម្មគាំទ្រផ្សេងៗ ដូចជាព័ត៌មានអំពីរបៀបចូលប្រើសេវាកម្មទាំងនេះ និងអង្គការ/ស្ថាប័នដែលផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះ។ ព័ត៌មាននៅលើទំព័រនេះត្រូវបានប្រមូលពីគេហទំព័ររបស់អង្គការផ្សេងៗ។เว็บเพจนี้จัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการสนับสนุนต่าง ๆ สําหรับนัก ปกป้องสิ่งแวดล้อม และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่พวกเขาเผชิญ อยู่ นอกจากนั้น ยังสนับสนุนการบริการอื่น ๆ ทั้งในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงบริการเหล่านี้ และ องค์กร/สถาบันที่ให้บริการต่าง ๆ เหล่านี้ ข้อมูลในหน้านี้รวบรวมจากเว็บไซต์ขององค์กรต่าง ๆ>

For organizations that would like to be included in the database below, you may send us an email via info@apned.net.Para sa mga organisasyon na nais mapabilang sa database sa ibaba, maaari kayong magpadala sa amin ng email sa pamamagitan ng info@apned.net.Untuk organisasi yang ingin dimasukkan dalam database di bawah ini, Anda dapat mengirimkan email kepada kami melalui info@apned.net.उन संगठनŌ के िलए जो नीचे िदए गए डेटाबेस म¤ शािमल होना चाहते ह§, आप हम¤ info@apned.net के माÅयम से एक ईमेल भेज सकते ह§।សម្រាប់អង្គការដែលចង់បញ្ចូលទៅក្នុងទិន្នន័យ អ្នកអាចផ្ញើរអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ info@apned.net สําหรับองค์กรที่ประสงค์จะให้นําเสนอข้อมูลในฐานข้อมูลด้านล่างนี้ สามารถส่งข้อมูลมาที่อีเมล์ info@apned.net

Sending a Report of Human Rights Violations Involving EHRDs

Magpadala ng ulat ng mga paglabag sa karapatang pantao na kinasasangkutan ng mga TKPK

Kirim laporan pelanggaran HAM yang melibatkan pejuang HAM

ईएचआरडी से जुड़े मानवािधकारŌ के उÐलंघन कì åरपोटª भेज

Send a report of human rights violations involving EHRDs

การนําส่งรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในส่วนที่เกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้าน สิ่งแวดล้อม (EHRD)

United Nations Special Procedures

Special Procedures ng United Nations

Prosedur Khusus PBB

संयुĉ राÕů िवशेष ÿिøयाएं

និតិវិធីពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

กลไกชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ (United Nations Special Procedures)

The Special Procedures of the Human Rights Council are independent human rights experts who monitor the situation in countries through visits, act on complaints of alleged human rights violations by sending communications, conduct thematic studies and organize expert consultations, contribute to the development of international human rights standards, engage in advocacy and raise public awareness and provide advice for technical cooperation to Governments.Ang Special Procedures ng Human Rights Council ay mga nagsasariling dalubhasa sa karapatang pantao na sumusubaybay sa kalagayan ng mga bansa sa pamamagitan ng mga pagbisita, pagtugon sa mga reklamo ng mga diumano ay paglabag sa karapatang pantao sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga komunikasyon, pagsasagawa ng mga pampakay na pag-aaral at pag-oorganisa ng mga konsultasyon sa eksperto, pag-aambag sa pagbuo ng mga pang-internasyunal na pamantayan ng mga karapatang pantao, makilahok sa adbokasiya at itaas ang kamalayan ng publiko at magbigay ng payo para sa teknikal na pakikipagtulungan sa mga pamahalaan.Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia adalah pakar hak asasi manusia independen yang memantau situasi di negara-negara melalui kunjungan, menindaklanjuti pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dengan mengirimkan komunikasi, melakukan studi tematik dan menyelenggarakan konsultasi ahli, berkontribusi pada standar pengembangan hak asasi manusia internasional, terlibat dalam advokasi dan meningkatkan kesadaran publik dan memberikan saran untuk kerjasama teknis kepada Pemerintah.मानवािधकार पåरषद कì िवशेष ÿिøयाएं Öवतंý मानवािधकार िवशेष² ह§,जो याýाओं के माÅयम से देशŌ म¤ िÖथित कì िनगरानी करते ह§, संचारसेवाओ Ĭारा जाणकारी भेजकर किथत मानवािधकार उÐलंघन कì िशकायतŌ पर कारªवाई करते ह§, िवषयगत अÅययन करते ह§ और िवशेष² परामशª आयोिजत करते ह§, अंतराªÕůीय मानवािधकारŌ के िवकास म¤ योगदान करते ह§। मानकŌ, वकालत म¤ संलμन होना और जन जागłकता बढ़ाना और सरकारŌ को तकनीकì सहयोग के िलए सलाह ÿदान करना।នីតិវិធីពិសេសរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស គឺជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យ ដែលតាមដានស្ថានការណ៍ក្នុងប្រទេសនានា តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ច ធ្វើសកម្មភាពលើពាក្យបណ្តឹងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ដោយការបញ្ជូននូវទំនាក់ទំនង ធ្វើការសិក្សាតាមប្រធានបទ រៀបចំការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញ រួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ចូលរួមក្នុងការតស៊ូមតិ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ និងផ្តល់ដំបូន្មានជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិផ្នែកបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋាភិបាល។กลไกชํานัญพิเศษแห่งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (The Special Procedures of the Human Rights Council) เป็นกลไกอิสระที่เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน ทําหน้าที่ ติดตาม สถานการณ์ในประเทศต่าง ๆ ทั้งการตรวจเยี่ยม การตรวจสอบกรณีร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน การศึกษาเฉพาะเรื่อง และการจัดกระบวนการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ การมีส่วนร่วมในการพัฒนา มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและเผยแพร่สู่สาธารณะ และการ สร้างความตระหนักและให้คําแนะนําสําหรับความร่วมมือทางวิชาการแก่รัฐบาลต่าง ๆ

The purpose of communications is for the United Nations (UN) Special Procedures to draw the attention of Governments and others on alleged human rights violations; ask that the violations are prevented, stopped,  investigated, or that remedial action is taken; report to the Human Rights Council on communications sent and replies received, therefore raising public awareness on individual, and group cases as well as legislative and policies developments they have addressed in a given period.Ang layunin ng mga komunikasyon ay para sa Special Procedures ng United Nations (UN) na makaakit ng atensyon ng mga pamahalaan at sa iba pa hinggil sa mga diumano ay paglabag sa karapatang pantao; hilingin na ang mga paglabag ay pigilan, itigil, imbestigahan, o ang panlunas na aksyon ay isagawa; mag-ulat sa Konseho ng mga Karapatang Pantao tungkol sa mga komunikasyong ipinadala at mga tugon na natanggap, sa gayong dahilan ay napatataas ang kamalayan ng publiko sa mga kaso ng indibidwal at grupo pati na rin ang mga pag-unlad na pambatasan at ng mga patakaran na kanilang natugunan sa isang partikular na panahon.Tujuan komunikasi adalah agar Prosedur Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menarik perhatian Pemerintah dan pihak lain atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia; meminta agar pelanggaran tersebut dicegah, dihentikan, diselidiki, atau dilakukan tindakan perbaikan; melaporkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia tentang komunikasi yang dikirim dan balasan yang diterima, sehingga meningkatkan kesadaran publik tentang kasus-kasus individu, dan kelompok serta perkembangan legislatif dan kebijakan yang telah mereka tangani dalam periode tertentu.संचार सेवाओ का उĥेÔय संयुĉ राÕů (यूएन) के िलए सरकारŌ और अÆय लोगŌ का Åयान किथत मानवािधकार उÐलंघनŌ पर आकिषªत करने के िलए िवशेष ÿिøयाओं के िलए है; पूछ¤ िक उÐलंघनŌ को रोका गया, जांच कì गई, या उपचाराÂमक कारªवाई कì गई; भेजे गए और ÿाĮ उ°रŌ पर मानवािधकार पåरषद को åरपोटª करना, इसिलए Óयिĉगत, और समूह मामलŌ के साथ-साथ िवधायी और नीितयŌ के िवकास पर सावªजिनक जागłकता बढ़ाना, िजसे उÆहŌने एक िनिIJत अविध म¤ संबोिधत िकया है।គោលបំណងនៃការទំនាក់ទំនងនេះគឺសម្រាប់នីតិវិធីពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) ក្នុងការទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកផ្សេងទៀតមកលើបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ ។ សួរថា រាល់ការរំលោភបំពានទាំងអស់ត្រូវបានរារាំង បញ្ឈប់ ស៊ើបអង្កេត ឬចាត់វិធានការដោះស្រាយ ព្រមទាំងរាយការណ៍ពី ទំនាក់ទំនងដែលបានផ្ញើរ និង ការឆ្លើយតបដែលបានទទួលទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស ដែរឬទេ ដូច្នេះការ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ លើករណីបុគ្គល ឬក្រុមណាមួយ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនីតិបញ្ញត្តិ និងគោលនយោបាយ ពួកគេនឹងត្រូវបានដោះស្រាយក្នុងពេលជាក់លាក់មួយ។เป้าหมายการใช้กลไกชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติตรวจสอบกรณีร้องเรียนการละเมิดสิทธิ มนุษยชน คือ การสร้างกระบวนความร่วมมือ หรือดึงความสนใจของรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ให้แก้ไข ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งการยุติ การป้องกัน และการตรวจสอบการกระทําละเมิดที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดหา ดูแลการเยียวยาต่าง ๆ และการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบกรณีร้องเรียนรวมถึง การซักถามและคําตอบที่ได้รับเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ดังนั้น กระบวนการ ดังกล่าวจึงทําให้เกิดการยกระดับความตระหนักรู้ของบุคคล และกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงการผลักดัน พัฒนา กฎหมาย และนโยบาย ตามที่กําหนดในแต่ละช่วงเวลา

There are Special Rapporteurs on human rights defenders, human rights and the environment, and on the rights of indigenous peoples that can be contacted directly.May mga Special Rapporteur sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, mga karapatang pantao, at kapaligiran, at sa mga karapatan ng mga katutubo na maaaring direktang makipag-ugnayan.Ada Pelapor Khusus Pejuang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dan Lingkungan, serta Hak Masyarakat Adat yang dapat dihubungi secara langsung.मानवािधकार र±कŌ, मानवािधकारŌ और पयाªवरण, और Öवदेशी लोगŌ के अिधकारŌ पर िवशेष ÿितवेदक ह§ िजनसे सीधे संपकª िकया जा सकता है।អ្នកដែលអាចទាក់ទងដោយផ្ទាល់បានរួមមាន៖ អ្នករាយការណ៍ពិសេសពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងបរិស្ថាន អ្នកការពារសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច ។ ทั้งนี้ มีผู้รายงานพิเศษ (Special Rapporteur) หลาย ๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งด้านนักปกป้องสิทธิ มนุษยชน (human rights defenders) ด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม (human rights and the environment) และด้ านสิทธิ ของชนเผ่ าพื้นเมื อง (the rights of indigenous peoples) ซึ ่ งเป็น ช่องทางในการสื่อสารและการรับเรื่องดังกล่าวโดยตรง

You may find more information and make your submissions on this website or send your submission via email to urgent-action@ohchr.orgMaaari kayong makakita ng higit pang impormasyon at gawin ang inyong mga pagsusumite dito sa pook-sapot o ipadala ang iyong pagsusumite sa pamamagitan ng email sa urgent-action@ohchr.orgAnda dapat menemukan informasi lebih lanjut dan membuat kiriman Anda di situs web ini atau mengirim kiriman Anda melalui email ke urgent-action@ohchr.org
आप अिधक जानकारी ÿाĮ कर सकते ह§ और इस वेबसाइट पर अपनी जाणकारी दजª कर सकते ह§ या ईमेल के माÅयम से अपना मुĥा / बात तÂकाल-action@ohchr.org पर भेज सकते ह§អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម និងធ្វើការដាក់ស្នើរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ ( website) នេះ ឬផ្ញើរសារមកតាមរយៈអ៊ីមែល urgent-action@ohchr.org คุณสามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งคําร้องไปที่ เว็บไซต์ นี้ หรือส่งข้อมูลร้องเรียนไป ยังอีเมล์ urgent-action@ohchr.org

You may contact the following Special Rapporteurs directly via the following email address:Maaari mong direktang ugnayan ang mga sumusunod na mga Special Rapporteur sa pamamagitan ng sumusunod na email address:Anda dapat menghubungi Pelapor Khusus berikut secara langsung melalui alamat email berikut:आप िनÌनिलिखत िवशेष ÿितवेदकŌ से सीधे िनÌनिलिखत ईमेल पते के माÅयम से संपकª कर सकते ह§អ្នកអាចទាក់ទងទៅកាន់អ្នករាយការណ៍ពិសេសដោយផ្ទាល់តាមរយះអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលខាងក្រោម៖หรือ คุณสามารถติดต่อกับผู้รายงานพิเศษ (Special Rapporteur) ผ่านทางอีเมล์ ดังนี้

 • मानवािधकार र±कŌ पर िवशेष ÿितवेदक: defenders@ohchr.org
 • िवशेष ÿितवेदक मानव अिधकार और पयाªवरण: srenvironment@ohchr.org
 • Öवदेशी लोगŌ के अिधकारŌ पर िवशेष ÿितवेदक: indigenous@ohchr.org
 • អ្នករាយការណ៍ពិសេសពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស៖ defenders@ohchr.org
 • អ្នករាយការណ៍ពិសេសពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស និងបរិស្ថាន៖ srenvironment@ohchr.org
 • អ្នករាយការណ៍ពិសេសពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច៖ indigenous@ohchr.org
 • ผู้รายงานพิเศษด้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (human rights defenders): defenders@ohchr.org
 • ผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม (human rights and the
  environment): srenvironment@ohchr.org
 • ผู้รายงานพิเศษด้านสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (the rights of indigenous peoples): indigenous@ohchr.org

United Nations Environment Programme (UNEP) Rapid Response Mechanism

Mekanismo ng Mabilis na Pagtugon ng United Nations Environment Programme (UNEP)

Mekanisme Respon Cepat Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP)

संयुĉ राÕů पयाªवरण कायªøम (यूएनईपी) Âवåरत ÿितिøया तंý

កម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNEP) យន្តការឆ្លើយតបរហ័ស

กลไกตอบโต้อย่างฉับพลัน (Rapid Response Mechanism) แผนงานสิ่งแวดล้อมแห่ง สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP)

The email account unenvironment-defenders@un.org has been set up to enable communities and individuals whose environmental rights have been violated – or are in danger of being violated – to contact UN Environment directly and in confidence. These emails will be responded to in a timely fashion and will assist UN Environment, including its Executive Director and leadership, to take appropriate action.Ang email account na unenvironment-defenders@un.org ay ginawa upang bigyang daan ang mga komunidad at indibidwal na nalabag ang mga karapatan sa kapaligiran – o nasa panganib na malabag – na makipag-ugnayan nang direkta sa UN Environment at palihim. Ang mga email ay tutugunan sa isang napapanahong paraan at tutulong sa UN Environment, kasama ang Executive Director at pamunuan nito, na magsagawa ng karampatang aksyon.Akun email unenvironment-defenders@un.org telah dibuat untuk memungkinkan komunitas dan individu yang hak lingkungannya telah dilanggar – atau dalam bahaya dilanggar – untuk menghubungi Lingkungan PBB secara langsung dan secara rahasia. Email-email ini akan ditanggapi secara tepat waktu dan akan membantu Lingkungan PBB, termasuk Direktur Eksekutif dan kepemimpinannya, untuk mengambil tindakan yang tepat.ईमेल खाता unenvironment-defenders@un.org को उन समुदायŌ और ÓयिĉयŌ को स±म करने के िलए Öथािपत िकया गया है िजनके पयाªवरण अिधकारŌ का उÐलंघन िकया गया है – या िजनके उÐलंघन का खतरा है – संयुĉ राÕů पयाªवरण से सीधे और िवĵास म¤ संपकª करने के िलए। इन ईमेल का जवाब समय पर िदया जाएगा और उिचत कारªवाई करने के िलए इसके कायªकारी िनदेशक और नेतृÂव सिहत संयुĉ राÕů पयाªवरण कì सहायता करेगा।គណនីអ៊ីមែល unenvironment-defenders@un.org ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យសហគមន៍ និងបុគ្គលដែលធ្វើការលើសិទ្ធិបរិស្ថានដែលត្រូវបានរំលោភបំពាន ឬស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការបំពាន – អាចទាក់ទងមកកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកបរិស្ថានដោយផ្ទាល់ និងប្រកបដោយទំនុកចិត្ត។ អ៊ីមែលទាំងនោះនឹងត្រូវបានឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលា ព្រមទាំងជួយសម្រួលដល់អង្គការសហប្រជាជាតិ រួមទាំងនាយកប្រតិបត្តិ និងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនដើម្បីចាត់វិធានការឱ្យបានសមស្រប។มีการกําหนดอีเมล์เฉพาะ unenvironment-defenders@un.org เพื่อใช้สื่อสารและดูแลชุมชน และบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิด้านสิ่งแวดล้อม – หรือตกอยู่ในภาวะอันตรายหรือการถูกข่มขู่คุกคามต่าง ๆ – โดยติดต่อแผนงานสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้โดยตรง และเป็นความลับ หลังจากนั้น ทางผู้บริหาร หรือฝ่ายจัดการของ UNEP จะประสานงานกลับ และให้การสนับสนุนหรือการช่วยเหลือ ต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม

You may find more information here and send your reports to this email address unenvironment-defenders@un.orgMaaari kang makakita ng higit pang impormasyon dito at ipadala ang iyong mga ulat sa email address na unenvironment-defenders@un.orgAnda dapat menemukan informasi lebih lanjut di sini dan mengirimkan laporan Anda ke alamat email ini unenvironment-defenders@un.orgआप यहां अिधक जानकारी ÿाĮ कर सकते ह§ और अपनी åरपोटª इस ईमेल पते पर भेज सकते ह§ unenvironment-defenders@un.orgអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅទីនេះ ហើយផ្ញើរបាយការណ៍របស់អ្នកទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនេះ unenvironment-defenders@un.orgคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ และสามารถส่งรายงานของคุณไปยังอีเมล์ unenvironment-defenders@un.org

UN Human Rights Treaty Bodies

UN Human Rights Treaty Bodies

Badan Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB

संयुĉ राÕů मानवािधकार संिध िनकाय

ស្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

กลไกประจําพันธกรณีหลักด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Treaty Bodies)

The human rights treaty bodies are committees of independent experts that monitor the implementation of the core international human rights treaties. Each State party to a treaty has an obligation to take steps to ensure that everyone in the State can enjoy the rights set out in the treaty. Find out which treaties your country is a signatory of in this link.Ang mga human rights treaty body ay mga komite ng mga nagsasariling eksperto na sumusubaybay sa pagpapatupad ng mga pangunahing internasyonal na kasunduan sa karapatang pantao. Ang bawat Estadong partido sa isang kasunduan ay may obligasyon na gumawa ng mga hakbangin upang matiyak na ang bawat isa sa Estado ay matatamasa ang mga karapatang itinakda sa kasunduan. Alamin kung aling mga kasunduan ang nilagdaan ng inyong bansa sa pamamagitan nitong kawing.Badan-badan perjanjian hak asasi manusia adalah komite ahli independen yang memantau pelaksanaan inti perjanjian hak asasi manusia internasional. Setiap Negara Pihak pada suatu perjanjian memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap orang di Negara tersebut dapat menikmati hak-hak yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Cari tahu perjanjian mana yang ditandatangani negara Anda di tautan ini.मानवािधकार संिध िनकाय Öवतंý िवशेष²Ō कì सिमितयाँ ह§ जो मु ́य अंतराªÕůीय मानवािधकार संिधयŌ के कायाªÆवयन कì िनगरानी करती ह§। एक संिध के िलए ÿÂयेक राºय पाटê का दाियÂव है िक वह यह सुिनिIJत करने के िलए कदम उठाए िक राºय म¤ हर कोई संिध म¤ िनधाªåरत अिधकारŌ का आनंद ले सके। इस िलंक म¤ पता कर¤ िक आपका देश िकन संिधयŌ पर हÖता±र करता है।ស្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្ស គឺជាគណៈកម្មាធិការនៃអ្នកជំនាញឯករាជ្យដែលត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាស្នូលនៃសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ។ ភាគីរដ្ឋនីមួយៗនៃសន្ធិសញ្ញាមាន កាតព្វកិច្ចចាត់វិធានការដើម្បីធានាថា មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងរដ្ឋអាចទទួលបានសិទ្ធិដែលមានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះ។ ស្វែងយល់ថាតើសន្ធិសញ្ញាណា ដែលប្រទេសរបស់អ្នកជាហត្ថលេខីនៅក្នុងតំណភ្ជាប់នេះกลไกประจําพันธกรณีหลักด้านสิทธิมนุษยชนเป็นคณะกรรมการหรือกลไกอิสระที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ทําหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และบทบัญญัติในพันธกรณีหลักด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยรัฐภาคีแต่ละรัฐมีข้อผูกพันที่ต้องดําเนินการให้ทุก ๆ ภาคส่วน หรือองคาพยพในรัฐได้รับ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิตามที่กําหนดไว้ในพันธกรณีนั้น ๆ โดยคุณสามารถดูข้อมูลพันธกรณีกรณีที่
ประเทศของคุณลงนามรับรองได้ที่ ลิ้งค์ นี้

The treaty bodies perform a number of functions in accordance with the provisions of the treaties that established them. Their thematic focus and working methods all differ slightly, but in general, they consider States parties’ reports, consider individual complaints, conduct country inquiries, adopt general comments and organize thematic discussions to interpret the provisions of their treaty or treaties, attend the annual meeting of Chairpersons, and contribute to the treaty body strengthening process.Ang treaty bodies ay gumagampan ng ilang mga tungkulin alinsunod sa mga probisyon ng mga kasunduan na nagtatag sa kanila. Ang kanilang tematikong tinututukan at mga pamamaraan ng pagtatrabaho ay bahagyang naiiba, ngunit sa pangkalahatan, isinasaalang-alang nila ang mga ulat ng mga Partido ng Estado, isinasaalang-alang ang mga indibidwal na reklamo, nagsasagawa ng mga pagtatanong sa bansa, pagtibayin ang mga pangkalahatang komento, at magsa-ayos ng mga tematikong talakayan upang bigyang-kahulugan ang mga probisyon ng kanilang kasunduan o mga kasunduan, dumalo sa taunang pulong ng mga Tagapangulo, at mag-ambag sa proseso ng pagpapatibay ng treaty body.Badan-badan perjanjian menjalankan sejumlah fungsi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang menetapkannya. Fokus tematik dan metode kerja mereka semua sedikit berbeda, tetapi secara umum, mereka mempertimbangkan laporan dari Pihak Negara, mempertimbangkan keluhan individu, melakukan penyelidikan negara, mengadopsi komentar umum dan mengatur diskusi tematik untuk menafsirkan ketentuan perjanjian atau perjanjian mereka, menghadiri pertemuan tahunan dari Ketua, dan berkontribusi pada proses penguatan badan perjanjian.संिध िनकाय उÆह¤ Öथािपत करने वाली संिधयŌ के ÿावधानŌ के अनुसार कई कायª करते ह§। उनका िवषयगत लàय और काम करने के तरीके सभी थोड़े िभÆन होते ह§, लेिकन सामाÆय तौर पर, वे राºयŌ कì पािटªयŌ कì åरपोटŎ पर िवचार करते ह§, Óयिĉगत िशकायतŌ पर िवचार करते ह§, देश कì पूछताछ करते ह§, सामाÆय िटÈपिणयŌ को अपनाते ह§ और अपनी संिध या संिधयŌ के ÿावधानŌ कì Óया ́या करने के िलए िवषयगत चचाª आयोिजत करते ह§, वािषªक बैठक म¤ भाग लेते ह§। अÅय±Ō कì, और संिध शरीर को मजबूत बनाने कì ÿिøया म¤ योगदान कर¤ស្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាអនុវត្តមុខងារមួយចំនួន ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃសន្ធិសញ្ញាដែលបានបង្កើតឡើង។ ការផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទ និងវិធីសាស្រ្តការងាររបស់ពួកគេទាំងអស់ គឺមានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច ប៉ុន្តែជាទូទៅ ពួកគេពិចារណាលើរបាយការណ៍ របស់រដ្ឋភាគី ពិចារណាលើបណ្តឹងបុគ្គល ធ្វើការសាកសួរតាមប្រទេស ទទួលយកយោបល់ទូទៅ និងរៀបចំការពិភាក្សាតាមប្រធានបទដើម្បីបកស្រាយបទប្បញ្ញត្តិនៃសន្ធិសញ្ញា ឬសន្ធិសញ្ញារបស់ពួកគេ ក្នុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ និងជាការរួមចំណែកដល់ដំណើរការពង្រឹងការអនិវត្តសន្ធិសញ្ញានេះផងដែរ។คณะกรรมการประจําพันธกรณีหลักมีหน้าที่ตามบทบัญญัติของตราสารนั้น ๆ โดยมีการ ปฏิบัติงานที่เน้นย้ํากรณี ประเด็น หรือกลุ่มบุคคลเป็นการเฉพาะ และมีวิธีการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน เพียงเล็กน้อย โดยทั่วไปแล้ว คณะกรรมการทําหน้าที่พิจารณารายงานการปฏิบัติงานของรัฐภาคี การ ตรวจสอบกรณีร้องเรียน การตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ภายในประเทศ การพิจารณารับรองมติ ข้อตกลง และจัดการประชุมหารือ เพื่อนําบทบัญญัติ หรือข้อกําหนดในพันธกรณีไปใช้ปฏิบัติ การเข้า ร่วมการประชุมประจําปีกับประธานและคณะกรรมการกลไกอื่น ๆ รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับกลไกคณะกรรมการในด้านต่าง ๆ

Learn more about the UN Human Rights Treaty System at this link. Submit requests or individual claims to a specific Treaty Body by sending an email to petitions@ohchr.orgMatuto nang higit pa tungkol sa Sistema ng UN Human Rights Treaty sa pamamagitan nitong kawing. Magsumite ng mga kahilingan o indibidwal na paghahabol sa isang partikular na Treaty Body sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa petitions@ohchr.orgPelajari lebih lanjut tentang Sistem Perjanjian Hak Asasi Manusia PBB di tautan ini. Kirim permintaan atau klaim individu ke Badan Perjanjian tertentu dengan mengirimkan email ke petisi@ohchr.orgइस िलंक म¤ संयुĉ राÕů मानवािधकार संिध ÿणाली के बारे म¤ और जान¤। यािचकाओं@ohchr.org. पर ईमेल भेजकर िकसी िविशĶ संिध िनकाय को अनुरोध याស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រព័ន្ធសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងតំណភ្ជាប់នេះ។
ដាក់ស្នើរសំណើ ឬការទាមទារជាបុគ្គលទៅកាន់ស្ថាប័នសន្ធិសញ្ញាជាក់លាក់មួយដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ petitions@ohchr.org
เรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกระบบและพันธกรณีหลักด้านสิทธิมนุษยชนของ สหประชาชาติ ได้ที่ ลิ้งค์ นี้ และนําส่งข้อร้องเรียนไปได้ที่กลไกเฉพาะ ผ่านทางอีเมล์ petitions@ohchr.org

Front Line Defenders

Front Line Defenders

Pejuang Garis Depan

Āंट लाइन िडफ¤डर

អ្នកការពារជួរមុខ

ฟร้อนท์ไลน์ดีเฟนเดอร์ หรือองค์กรเพื่อเพื่อนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Front Line Defenders)

Front Line Defenders provides 24 hour support to human rights defenders at immediate risk. If in crisis, you can contact Front Line Defenders at any hour on the emergency hotline. Urgent actions can include faxed or phoned appeals to the relevant authorities, raising the case through the EU or individual government representatives, practical help with temporary relocation, assistance with medical or legal expenses.Ang Frontline Defenders ay nagbibigay ng 24 na oras na suporta sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao na nasa kagyat na panganib. Kung nasa krisis, maaari kang makipag-ugnayan sa Frontline Defenders ano mang oras sa pamamagitan ng emergency hotline. Ang mga agarang aksyon na maaaring kasama ay ang pag-fax o pagtawag-sa-telepono ng mga apela sa mga kinauukulan, pagtataas ng kaso sa pamamagitan ng EU o mga indibidwal na kinatawan ng gobyerno, praktikal na tulong sa pansamantalang relokasyon, tulong sa medikal o legal na mga gastos.Front Line Defenders memberikan dukungan 24 jam kepada para pejuang hak asasi manusia yang terancam bahaya. Jika dalam krisis, Anda dapat menghubungi Front Line Defender kapan saja di hotline darurat. Tindakan mendesak dapat mencakup banding melalui faks atau telepon ke otoritas terkait, mengangkat kasus melalui perwakilan pemerintah UE atau individu, bantuan praktis dengan relokasi sementara, bantuan biaya medis atau hukum.Āंट लाइन िडफ¤डर मानवािधकार र±कŌ को तÂकाल जोिखम म¤ 24 घंटे सहायता ÿदान करते ह§। यिद आप संकट म¤ ह§, तो आप िकसी भी समय आपातकालीन हॉटलाइन पर Āंट लाइन िडफ¤डसª से संपकª कर सकते ह§। तÂकाल कारªवाइयŌ म¤ संबंिधत अिधकाåरयŌ को फै³स या फोन पर अपील करना, यूरोपीय संघ या Óयिĉगत सरकारी ÿितिनिधयŌ के माÅयम से मामला उठाना, अÖथायी Öथानांतरण के साथ Óयावहाåरक सहायता, िचिकÂसा या कानूनी खचŎ म¤ सहायता शािमल हो सकती है।អ្នកការពារជួរមុខ ផ្តល់ការគាំទ្រ 24 ម៉ោងដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមានហានិភ័យភ្លាមៗ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហា អ្នកអាចទាក់ទងបន្ទាន់តាមទូរសព្ទ មកកាន់អ្នកការពារជួរមុខ (Front Line Defenders) នៅគ្រប់ម៉ោង។ សកម្មភាពបន្ទាន់ផ្សេងទៀត អាចធ្វើតាមរយៈទូរសារ ឬការហៅទូរសព្ទទៅកាន់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ការលើកករណីតាមរយៈតំណាងរបស់សហភាពអឺរ៉ុប ឬតំណាងរដ្ឋាភិបាល ឬជំនួយជាក់ស្តែងជាមួយនឹងការផ្លាស់ទីលំនៅបណ្តោះអាសន្ន ជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ឬជំនួយផ្នែកផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗ។ฟร้อนท์ไลน์ดีเฟนเดอร์ หรือองค์กรเพื่อเพื่อนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Front Line Defenders) เป็นองค์กรให้ความช่วยเหลือหรือดูแลนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ ความเสี่ยง โดยปฏิบัติการช่วยเหลือโดยฉับพลัน หากมีวิกฤติใด ๆ คุณสามารถติดต่อ ฟร้อนท์ไลน์ดีเฟน เดอร์ ได้ตลอดเวลาผ่านทางสายด่วนฉุกเฉิน โดยจะเร่งประสานงาน ผ่านการส่งคําร้องทางแฟกซ์หรือ แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ ไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง การประสานงานขอความช่วยเหลือไปยัง ผู้แทนสหภาพยุโรปหรือผู้แทนรัฐบาลประเทศต่าง ๆ รวมถึงการดูแลให้ความช่วยเหลือแบบจริงจัง การ จัดหาที่พักฉุกเฉิน และการให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งทางการแพทย์ และการจัดหา ทนายความ หรือนักกฎหมายช่วยเหลือ

The emergency hotline number is +353-1-210-0489. You may find more information here.Ang numero ng emergency hotline ay +353-1-210-0489. Maaari kang makahanap ng higit pang impormasyon dito.Nomor hotline darurat adalah +353-1-210-0489. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut di sini.आपातकालीन हॉटलाइन नंबर +353-1-210-0489 है। आपको यहां अिधक जानकारी िमल सकती है।លេខទូរសព្ទបន្ទាន់ គឺ +353-1-210-0489។ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅទីនេះหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนเพื่อประสานงานติดต่อได้ที่ +353-1-210-0489 ทั้งนี้ คุณสามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Environmental Justice Atlas

Environmental Justice Atlas

Atlas Keadilan Lingkungan

पयाªवरण Æयाय एटलस

យុត្តិធម៌បរិស្ថាន របស់ Atlas

เอวิรอนเมนทัล จัสติส แอทลาส (Environmental Justice Atlas) หรือองค์กรเพื่อความเป็น ธรรมด้านสิ่งแวดล้อมโลก

The Environmental Justice (EJ) Atlas collects these stories of communities struggling for environmental justice from around the world. It aims to make these mobilizations more visible, highlight claims and testimonies and to make the case for true corporate and state accountability for the injustices inflicted through their activities. It also attempts to serve as a virtual space for those working on EJ issues to get information, find other groups working on related issues, and increase the visibility of environmental conflicts.Kinokolekta ng Environmental Justice (EJ) Atlas ang mga kuwentong ito ng mga komunidad na nakikibaka para sa pangkalikasang hustisya mula sa buong mundo. Nilalayon nitong gawing mas nakikita ang mga mobilisasyong ito, patingkarin ang mga paghahabol at testimonya at gawin ang kaso para sa tunay na pananagutan ng korporasyon at estado para sa mga kawalang-katarungang naidulot ng kanilang mga aktibidad. Sinusubukan din nitong magsilbi bilang isang birtuwal na espasyo para sa mga nagtatrabaho sa mga isyu sa EJ upang makakuha ng impormasyon, maghanap ng ibang mga grupo na nagtatrabaho sa mga kaugnay na isyu, at pataasin ang tanaw sa mga tunggalian sa kapaligiran.The Environmental Justice (EJ) Atlas mengumpulkan kisah-kisah komunitas yang berjuang untuk keadilan lingkungan dari seluruh dunia. Ini bertujuan untuk membuat mobilisasi ini lebih terlihat, menyoroti klaim dan kesaksian dan untuk membuat kasus akuntabilitas perusahaan dan negara yang sebenarnya atas ketidakadilan yang ditimbulkan melalui kegiatan mereka. Ruang virtual ini juga mencoba untuk melayani mereka yang bekerja pada isu-isu EJ untuk mendapatkan informasi, menemukan kelompok lain yang bekerja pada isu-isu terkait, dan meningkatkan visibilitas konflik lingkungan.पयाªवरण Æयाय (ईजे) एटलस दुिनया भर से पयाªवरण Æयाय के िलए संघषª कर रहे समुदायŌ कì इन कहािनयŌ
कोएकý करता है। इसका उĥेÔय इन लामबंदी को और अिधक l·Ôयमान बनाना, दावŌ और साàयŌ को उजागर करना और उनकì गितिविधयŌ के माÅयम से िकए गए अÆयाय के िलए सही कॉपōरेट और राºय कì जवाबदेही के िलए मामला बनाना है। यह ईजे मुĥŌ पर काम करने वालŌ के िलए जानकारी ÿाĮ करने, संबंिधत मुĥŌ पर काम करने वाले अÆय समूहŌ को खोजने और पयाªवरणीय संघषŎ कì l·Ôयता बढ़ाने के िलए एक आभासी
Öथान के łप म¤ काम करने का भी ÿयास करता है।
Environmental Justice Atlas(EJ) ជាសៀវភៅមួយដែលបានប្រមូលរឿងរបស់សហគមន៍ ទាំងអស់ហ្នឹង ដែលកំពុងមានការតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌បរិស្ថាននៅជុំវិញពិភពលោ។ គោលបំណងគឺ ធ្វើឱ្យការកៀងគរទាំងនេះ លេចរូបភាព កាន់តែច្បាស់ឡើង រំលេចការអះអាង សក្ខីកម្ម និងដើម្បីធ្វើឱ្យសាជីវកម្ម និងរដ្ឋបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដចំពោះភាពអយុត្តិធម៌ដែលបានកើតឡើងតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ពួកគេ។ ហើយវាក៏ជាកន្លែងនិម្មិតសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការលើបញ្ហា យុត្តិធម៌បរិស្ថាន (EJ)។ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន ស្វែងរកក្រុមផ្សេងទៀតដែលធ្វើការលើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ និងបង្កើនភាពមើលឃើញឱ្យកាន់តែវែងឆ្ងាយលើបញ្ហានៃជម្លោះបរិស្ថាន។เอวิรอนเมนทัล จัสติส แอทลาส (Environmental Justice Atlas) หรือองค์กรเพื่อความเป็น ธรรมด้านสิ่งแวดล้อมโลก มีหน้าที่รวบรวมเรื่องราวชุมชนที่ต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ทั่วโลก เพื่อนํามาใช้เสริมแรงหรือพลังของขบวนการเคลื่อนไหว เพื่อนําเสนอเรื่องราว ข้อเรียกร้อง และ คําให้การ รวมถึงรณรงค์สร้างความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ประจักษ์ชัด และเพื่อเรียกร้อง ความรับผิดชอบขององค์กรภาครัฐต่อความอยุติธรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่สําหรับ ผู้ปฏิบัติงานประเด็นความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม สําหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล ค้นหากลุ่มอื่น ๆ ที่ทํางาน เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ ยวข้อง และสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับกรณีปัญหา หรือผลกระทบต่าง ๆ ทาง สิ่งแวดล้อม

You may find more information about EJ Atlas here and make a report here.Maaari kang makakita ng higit pang impormasyon tungkol sa EJ Atlas dito at gumawa ng ulat dito.Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang EJ Atlas di sini dan membuat laporan di sini.आप यहां ईजे एटलस के बारे म¤ अिधक जानकारी ÿाĮ कर सकते ह§ और यहां एक åरपोटª बना सकते ह§អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមអំពី EJ Atlas នៅទីនេះ ហើយធ្វើរបាយការណ៍នៅទីនេះ។คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอวิรอนเมนทัล จัสติส แอทลาส (Environmental Justice Atlas) หรือองค์กรเพื่อความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อมโลก ได้ ที่นี่ และนําเสนอรายงานได้ที่ ที่นี่

Asia Pacific Network of Environment Defenders (APNED) Support Services

Mga Serbisyong Pantulong ng Asia Pacific Network of Environment Defenders (APNED)

Layanan Dukungan Jaringan Pejuang Lingkungan Asia Pasifik (APNED)

पयाªवरण र±कŌ का एिशया पॅिसिफक नेटवकª (APNED) समथªन सेवाएं

សេវាកម្មគាំទ្របណ្តាញអ្នកការពារបរិស្ថានអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (APNED)

บริการสนับสนุนเครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมในเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Network of Environment Defenders (APNED) Support Services)

To talk to members of the APNED Secretariat for more information on reporting human rights violations, you may send an email to info@apned.netPara makausap ang mga kasapi ng kalihiman ng APNED para sa iba pang impormasyon tungkol sa pag-uulat ng mga paglabag sa mga karapatang pantao, maaari kayong magpadala ng email sa info@apned.netUntuk berbicara dengan anggota Sekretariat APNED untuk informasi lebih lanjut tentang pelaporan pelanggaran hak asasi manusia, Anda dapat mengirim email ke info@apned.netमानवािधकारŌ के उÐलंघन कì åरपोटª करने के बारे म¤ अिधक जानकारी के िलए एपीएनईडी सिचवालय के सदÖयŌ से बात करने के िलए, आप info@apned.net पर एक ईमेल भेज सकते ह§।ដើម្បីនិយាយទៅកាន់សមាជិកនៃលេខាធិការដ្ឋាន APNED សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការរាយការណ៍ រំលោភសិទ្ធិមនុស្ស អ្នកអាចផ្ញើអ៊ីមែលទៅ info@apned.netการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสมาชิกและผู้ประสานงานฝ่ายเลขานุการของ APNED พร้อมดู รายละเอียดเพิ่มเติม รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมถึงการส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปที่อีเมล์ info@apned.net

Legal Support

Legal na Suporta

Dukungan hukum

िविधक सहायता

ការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់

การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือด้านกฎหมาย

American Bar Association – Center for Human Rights

American Bar Association – Center for Human Rights

American Bar Association – Pusat Hak Asasi Manusia

अमेåरकन बार एसोिसएशन – स¤टर फॉर Ļूमन राइट्स

សមាគមមេធាវីអាមេរិក – មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្ស

ศูนย์เพื่อสิทธิมนุษยชน (Center for Human Rights) สภาทนายความอเมริกัน (American Bar Association)

The ABA Center for Human Rights Justice Defenders Program coordinates pro bono legal support and engages in advocacy on behalf of human rights defenders around the world. Its staff attorneys have regional portfolios and extensive regional and legal expertise. Examples of its services include pro bono legal support to local lawyers defending HRDs facing frivolous charges, pro bono legal support to local advocates and NGOs, monitoring trials and independent fact-finding and advocacy.Ang Programa para sa mga Tagapagtanggol ng Katarungan sa ABA Center for Human Rights ay nakikipag-ugnayan para sa libreng suportang legal at nakikiisa sa adbokasiya sa ngalan ng mga tagapagtanggol ng mga karapatang pantao sa buong mundo. Ang mga kawani nitong abugado ay may panrehiyong mga katungkulan at malawak na panrehiyon at legal na kasanayan. Kasama sa mga halimbawa ng mga serbisyo nito ang libreng legal na suporta sa mga lokal na abogado na nagtatanggol sa mga HRD na nahaharap sa walang kabuluhang mga kaso, libreng legal na suporta sa mga lokal na tagapagtaguyod at NGO, mga pagsubok sa pagsubaybay at independyenteng paghahanap ng katotohanan at adbokasiya.Pusat ABA untuk Program Pembela Keadilan Hak Asasi Manusia mengoordinasikan pro bono legal mendukung dan terlibat dalam advokasi atas nama pembela hak asasi manusia di seluruh dunia. Pengacara stafnya memiliki portofolio regional dan keahlian hukum dan regional yang luas. Contoh layanannya termasuk dukungan hukum pro bono kepada pengacara lokal yang membela pejuang HAM yang menghadapi tuduhan sembrono, dukungan hukum pro bono kepada advokat lokal dan LSM, pemantauan persidangan dan pencarian fakta dan advokasi independen.एबीए स¤टर फॉर Ļूमन राइट्स जिÖटस िडफ¤डसª ÿोúाम मुÉत कानूनी का समÆवय करता है| दुिनया भर म¤ मानवािधकार र±कŌ कì ओर से समथªन और वकालत म¤ संलμन है। इसके Öटाफ वकìलŌ के पास ±ेýीय पोटªफोिलयो और Óयापक ±ेýीय और कानूनी िवशेष²ता है। इसकì सेवाओं के उदाहरणŌ म¤ तु ̧छ आरोपŌ का सामनाकर रहे मानव संसाधन िवकास का बचाव करने वाले ÖथानीयवकìलŌ को िन:शुÐक कानूनी सहायता, Öथानीय अिधवĉाओं और गैर सरकारी संगठनŌ को िन:शुÐक कानूनी सहायता, परी±ण कì िनगरानी और Öवतंý तÃय-खोज और वकालत शािमल ह§មជ្ឈមណ្ឌល ABA សម្រាប់អ្នកការពារយុត្តិធម៌សិទ្ធិមនុស្ស សម្របសម្រួលដោយគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ និងចូលរួមក្នុងការតស៊ូមតិក្នុងនាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជុំវិញពិភពលោក។ បុគ្គលិកដែលជាមេធាវីរបស់ខ្លួនមានសាលាកប័ត្រក្នុងតំបន់ និងអាចពង្រីកខ្លួនក្នុងតំបន់ ព្រមទាំងមានជំនាញផ្នែកច្បាប់យ៉ាងទូលំទូលាយ។ ឧទាហរណ៍នៃសេវាកម្មរបស់យើងរួមមាន៖ ការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់សម្រាប់មេធាវីក្នុងស្រុកដែលការពារ HRDs ដែលប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់មិនសមរម្យ ការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់សម្រាប់មេធាវី និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក ការតាមដានការកាត់ក្តី ការស្វែងរកការពិត និងការតស៊ូមតិឯករាជ្យ។

แผนงานนักปกป้องความเป็นธรรม (Justice Defenders Program) ศูนย์เพื่อสิทธิมนุษยชน สภาทนายความอเมริกัน (The ABA Center for Human Rights) ทําหน้าที่ประสานการสนับสนุนทาง กฎหมาย และการทําคดีช่วยเหลือ (pro bono) และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน สนับสนุนขบวนการ เครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ทั้งนี้ ทนายความที่เป็นสมาชิกของสภาฯ มีประสบการณ์การ ปฏิบัติงานทั้งในระดับภูมิภาคและความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระดับภูมิภาคที่กว้างขวาง

ตัวอย่างการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ทนายความ ในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เผชิญการฟ้องร้องดําเนินคดีต่าง ๆ การสนับสนุนให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ รวมถึงการติดตาม การพิจารณาคดี และการช่วยค้นหาข้อเท็จจริงและการสนับสนุนการขับเคลื่อนแบบอิสระ

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web mereka.अिधक जानकारी के िलए आप उनकì वेबसाइट पर जा सकते ह§।សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ពួកគេ។สําหรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่ เว็บไซต์

EarthRights International

EarthRights International

EarthRights Internasional

अथª राइट्स इंटरनेशनल

អង្គការ Earth Rights International

เอิร์ธไรท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (EarthRights International)

EarthRights International files groundbreaking accountability cases against corporations and governments globally and defends earth rights activists against civil and criminal liability. It also develops specialized legal tools and pioneers innovative legal strategies.Ang EarthRights International ay nagsampa ng mga hindi pa nagagawa dati na pagkakaso ng pananagutan laban sa mga korporasyon at pamahalaan sa buong mundo at ipinagtatanggol ang mga aktibista ng karapatang pandaigdig laban sa pananagutang sibil at kriminal. Bumubuo din ito ng mga espesyal na legal na instrumento at nangunguna sa pagbubukas ng mga makabagong legal na estratehiya.EarthRights International mengajukan kasus pertanggungjawaban yang inovatif terhadap perusahaan dan pemerintah secara global dan membela aktivis hak bumi terhadap pertanggungjawaban perdata dan pidana. Lembaga ini juga mengembangkan perangkat hukum khusus dan mempelopori strategi hukum yang inovatif.अथª राइट्स इंटरनेशनल वैिĵक Öतर पर िनगमŌ और सरकारŌ के िखलाफ अभूतपूवª जवाबदेही के मामले दजª करता है और नागåरक और आपरािधक दाियÂव के िखलाफ पृÃवी अिधकार कायªकताªओं का बचाव करता है। यह िवशेष कानूनी उपकरण भी िवकिसत करता है और नवीन कानूनी रणनीितयŌ का अúदूत है।អង្គការ EarthRights International រៀបចំសំណុំរឿងទំនួលខុសត្រូវចំពោះសាជីវកម្ម និងរដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោក ហើយការពារសកម្មជនសិទ្ធិផែនដី ប្រឆាំងនឹងការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋប្បវេណី និងព្រហ្មទណ្ឌ។ អង្គការនេះក៏បង្កើតឧបករណ៍ច្បាប់ឯកទេស និងត្រួសត្រាយផ្លូវច្បាប់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតផងដែរ។เอิร์ธไรท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (EarthRights International) ทําหน้าที่หยิบยก ขับเคลื่อน และ ฟ้องร้องคดีเชิงยุทธศาสตร์ต่อบรรษัทเอกชนและรัฐบาลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบหรือการดําเนินการ แก้ไขปัญหาในพื้นที่ รวมถึงการดําเนินการในระดับต่าง ๆ ตลอดจนการปกป้องดูแลนักกิจกรรม นัก เคลื่อนไหวเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมจากการถูกฟ้องร้องดําเนินคดีทั้งจากการข้อหาทางอาญา และทาง แพ่ง นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเครื่องมือหรือมาตรการพิเศษ รวมถึงยุทธศาสตร์การริเริ่มสําคัญ ๆ ทาง กฎหมาย

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web mereka.
अिधक जानकारी के िलए आप उनकì वेबसाइट पर जा सकते ह§।សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ពួកគេ។สําหรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่ เว็บไซต์

Environmental Defender Law Center 

Environmental Defender Law Center

Pusat Hukum Pejuang Lingkungan

पयाªवरण र±क कानून क¤þ

មជ្ឍមណ្ឌលច្បាប់អ្នកការពារបរិស្ថាន

ศูนย์กลางกฎหมายผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Defender Law Center)

The Environmental Defender Law Center (EDLC) is a non-profit organization that works to protect the human rights of people in developing countries who are fighting to protect their environment. EDLC was created in 2003 to provide a range of legal services to environmental defenders, especially by finding private lawyers to work for free on their behalf. EDLC identifies cases where environmental defenders need and want legal assistance, and helps them without charge by Finding Lawyers, Providing Resources, and Giving Grants. EDLC specializes in cases of international significance, where innovative legal strategies can be developed and later replicated to help other environmental defenders. EDLC is funded exclusively by foundation grants and individual donations.Ang Environmental Defender Law Center (EDLC) ay isang non-profit na organisasyon na nagtatrabaho upang protektahan ang mga karapatang pantao sa mga umuunlad na bansa na nakikipaglaban upang protektahan ang kanilang kapaligiran. Ang EDLC ay binuo noong 2003 upang magbigay ng isang saklaw ng mga legal na serbisyo para sa mga tagapagtanggol ng kapaligiran, lalo na sa pamamagitan ng paghahanap ng mga pribadong abogado na magtrabaho nang libre para sa kanila. Tinutukoy ng EDLC ang mga kaso kung saan kailangan at nais ng mga tagapagtanggol ng kapaligiran ang legal na tulong, at tinutulungan sila nang walang bayad sa pamamagitan ng Paghahanap ng mga Abugado, Pagbibigay ng Rekurso, at Pagbibigay ng mga Kaloob. Ang EDLC ay dalubhasa sa mga kaso na may internasyonal na kahalagahan, kung saan ang mga makabagong legal na estratehiya ay maaaring mabuo at sa paglaon ay tularan upang matulungan ang iba pang mga tagapagtanggol ng kapaligiran. Ang EDLC ay eksklusibong pinopondohan ng mga foundation grant at mga indibidwal na donasyon.Environmental Defender Law Center (EDLC) adalah organisasi nirlaba yang bekerja untuk melindungi hak asasi manusia di negara berkembang yang berjuang untuk melindungi lingkungan mereka. EDLC dibuat pada tahun 2003 untuk menyediakan berbagai layanan hukum bagi para pejuang lingkungan, terutama dengan mencari pengacara swasta untuk bekerja secara gratis atas nama mereka. EDLC mengidentifikasi kasus-kasus di mana pejuang lingkungan membutuhkan dan menginginkan bantuan hukum, dan membantu mereka tanpa biaya dengan Mencari Pengacara, Menyediakan Sumber Daya, dan Memberikan Hibah. EDLC mengkhususkan diri dalam kasus-kasus penting internasional, di mana strategi hukum yang inovatif dapat dikembangkan dan kemudian direplikasi untuk membantu pejuang lingkungan lainnya. EDLC didanai secara eksklusif oleh hibah yayasan dan sumbangan individu.पयाªवरण र±क कानून क¤þ (ईडीएलसी) एक गैर-लाभकारी संगठन है जो िवकासशील देशŌ म¤ लोगŌ के मानवािधकारŌ कì र±ा के िलए काम करता है जो अपने पयाªवरण कì र±ा के िलए लड़ रहे ह§। ईडीएलसी को 2003 म¤ पयाªवरण र±कŌ को कई कानूनी सेवाएं ÿदान करने के िलए बनाया गया था, िवशेष łप से िनजी वकìलŌ को उनकì ओर से मुÉत म¤ काम करने के िलए ढूंढकर। ईडीएलसी उन मामलŌ कì पहचान करता है जहां पयाªवरण र±कŌ को कानूनी सहायता कì आवÔयकता होती है और वे कानूनी सहायता चाहते ह§, और वकìलŌ को ढूंढकर, संसाधन ÿदान करके और अनुदान देकर िबना िकसी शुÐक के उनकì मदद करते ह§। ईडीएलसी अंतरराÕůीय महÂव के मामलŌ म¤ मािहर है, जहां नवीन कानूनी रणनीितयŌ को िवकिसत िकया जा सकता है और बाद म¤ अÆय पयाªवरण र±कŌ कì सहायता के िलए दोहराया जा सकता है। ईडीएलसी को िवशेष łप से फाउंडेशन अनुदान और Óयिĉगत दान Ĭारा िव° पोिषत िकया जाता है।មជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់អ្នកការពារបរិស្ថាន (EDLC) គឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលធ្វើការដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដែលកំពុងប្រយុទ្ធ ដើម្បីការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេ។ EDLC ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​ឆ្នាំ 2003 ដើម្បី​ផ្តល់​សេវា​ផ្លូវ​ច្បាប់​ជា​ច្រើន​ដល់ ​អ្នក​ការពារ​បរិស្ថាន ជា​ពិសេស​តាម​រយៈ​ការ​ស្វែង​រក​មេធាវី​ឯកជន​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ជំនួស​ពួក​គេ។ EDLC កំណត់ករណីដែលអ្នកការពារបរិស្ថានត្រូវការ និងចង់បានជំនួយផ្នែកច្បាប់ ហើយជួយពួកគេដោយមិនគិតថ្លៃតាមរយៈការស្វែងរកមេធាវី ការផ្តល់ធនធាន និងការផ្តល់ជំនួយ។ EDLC មានឯកទេសលើករណីពិសេសជាអន្តរជាតិ ដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រផ្លូវច្បាប់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។ ក្រោយមក យុទ្ធសាស្រ្តននេះត្រូវបានអនុវត្តឡើងវិញដើម្បីជួយ ដល់អ្នកការពារបរិស្ថានផ្សេងទៀត។ EDLC ត្រូវបានផ្តល់មូលនិធិផ្តាច់មុខដោយជំនួយមូលនិធិ និងការបរិច្ចាគជាបុគ្គល។ศูนย์กฎหมายผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Defender Law Center : EDLC) เป็น องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่ทํางานเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนในประเทศกําลังพัฒนาที่ กําลังต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของพวกเขา EDLC ตั้งขึ้นในปี 2546 เพื่อให้บริการทางกฎหมายที่ หลากหลายแก่นักปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดหาทนายความพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ EDLC ให้ความสําคัญกับคดีที่จําเป็นต้องดูแลหรือช่วยเหลือทางกฎหมายต่อนักปกป้อง สิ่งแวดล้อม โดย EDLC สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งการจัดหาทนายความ การระดมเงินทุนและ ทรัพยากรสนับสนุน รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ทั้งนี้ EDLC มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการทํางาน ระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางกฎหมายที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ และสามารถนํามาปรับใช้เพื่อ ช่วยนักปกป้องสิ่งแวดล้อมคนอื่น ๆ ต่อไป EDLC ได้รับทุนจากมูลนิธิ และการบริจาคจากบุคคลต่าง ๆ

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web mereka.अिधक जानकारी के िलए आप उनकì वेबसाइट पर जा सकते ह§।សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ពួកគេ។สําหรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชม เว็บไซต์

Environmental Law Alliance Worldwide 

Environmental Law Alliance Worldwide

Aliansi Hukum Lingkungan Seluruh Dunia

वैिĵकÖतर पर पयाªवरण कानून गठबंधन

សម្ព័ន្ធច្បាប់បរិស្ថានជុំវិញពិភពលោក

พันธมิตรโลกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Law Alliance Worldwide)

The Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) helps communities speak out for clean air, clean water, and a healthy planet. It is a global alliance of attorneys, scientists and other advocates collaborating across borders to promote grassroots efforts to build a sustainable, just future. For nearly 30 years, the ELAW Secretariat has intervened when its lawyer partners are threatened or attacked.Ang Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) ay tumutulong sa mga komunidad na magsalita para sa malinis na hangin, malinis na tubig, at isang malusog na planeta. Ito ay isang pandaigdigang alyansa ng mga abogado, siyentipiko at iba pang tagapagtaguyod na nagtutulungan sa mga hangganan upang isulong ang mga pagsisikap ng mamamayan na bumuo ng isang likas-kaya, makatarungan na bukas. Sa loob ng halos 30 taon, ang Kalihiman ng ELAW ay namamagitan kapag ang mga kasamang abogado nito ay pinagbabantaan o inaatake.Aliansi Hukum Lingkungan Seluruh Dunia (ELAW) membantu masyarakat berbicara untuk udara bersih, air bersih, dan planet yang sehat. Ini adalah aliansi global pengacara, ilmuwan, dan advokat lainnya yang berkolaborasi lintas batas untuk mempromosikan upaya akar rumput untuk membangun masa depan yang adil dan berkelanjutan. Selama hampir 30 tahun, Sekretariat ELAW telah melakukan intervensi ketika rekan pengacaranya diancam atau diserang.पयाªवरण कानून एलायंस वÐडªवाइड (ELAW) समुदायŌ को Öव ̧छ हवा, Öव ̧छ पानी और एक ÖवÖथ úह के िलए बोलने म¤ मदद करता है। यह एक Öथायी, Æयायपूणª भिवÕय के िनमाªण के िलए जमीनी Öतर पर ÿयासŌ को बढ़ावा देने के िलए सीमाओं के पार सहयोग करने वाले वकìलŌ, वै²ािनकŌ और अÆय अिधवĉाओं का एक वैिĵक गठबंधन है। लगभग 30 वषŎ से, ELAW सिचवालय ने हÖत±ेप िकया है जब उसके वकìल भागीदारŌ को धमकì दी जाती है या हमला िकया जाता है।Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) សម្ព័ន្ធច្បាប់បរិស្ថានជុំវិញពិភពលោក ជួយសហគមន៍ឱ្យលើកឡើងអំពីខ្យល់បរិសុទ្ធ ទឹកស្អាត និងភពផែនដីដែលមានផាសុខភាព។ វាគឺជាសម្ព័ន្ធភាពជាសាកលនៃមេធាវី អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងអ្នកតស៊ូមតិផ្សេងទៀតដែលសហការគ្នាឆ្លងព្រំដែន ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មូលដ្ឋានដើម្បីកសាងអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ អស់រយៈពេលជិត 30 ឆ្នាំមកហើយ លេខាធិការដ្ឋាន ELAW បានអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលដៃគូមេធាវីរបស់ខ្លួនត្រូវបានគំរាមកំហែង ឬវាយប្រហារ។พันธมิตรโลกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Law Alliance Worldwide: ELAW) เป็นองค์กรช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ ได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น และข้อมูลเกี่ยวกับอากาศสะอาด น้ําดื่ม น้ําใช้ที่ปลอดภัย รวมถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโลก ELAW เป็นเครือข่ายระดับโลกของนักกฎหมาย ทนายความ นักวิทยาศาสตร์ และนักขับเคลื่อนทางนโยบายและทางสังคม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ข้ามพรมแดน ในการส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่ได้สร้างอนาคตที่เป็นธรรม และมีความยั่งยืน ทั้งนี้ ELAW มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี โดยฝ่ายเลขานุการของ ELAW ทําหน้าที่ประสานงานและช่วยเหลือนัก กฎหมาย ทนายความที่เป็นเครือข่าย ในกรณีที่ถูกข่มขู่ คุกคาม หรือทําร้ายต่าง ๆ

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web mereka.अिधक जानकारी के िलए आप उनकì वेबसाइट पर जा सकते ह§।សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អ្នកអាចចូលទៅកាន់वेबसाइटគេហទំព័ររបស់ពួកគេ។สําหรับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่ เว็บไซต์

Environmental Rights Initiative and the United Nations Environment Programme

Inisyatiba para sa mga Karapatang Pangkapaligiran at ang United Nations Environment Programme

Inisiatif Hak Lingkungan dan Program Lingkungan PBB

पयाªवरण अिधकार पहल और संयुĉ राÕů पयाªवरण कायªøम

គំនិតផ្តួចផ្តើមលើ សិទ្ធិបរិស្ថាន និងកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

ความริเริ่มด้านสิทธิสิ่งแวดล้อม (Environmental Rights Initiative) และแผนงานสิ่งแวดล้อม สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme)

The website Environmental Legal Protection – Legal Assistance and Resources for Environmental Defenders contains a database that links environmental defenders from around the world, as well as the general public, to organizations that can provide them with legal support as part of the United Nations Environment Programme’s work on environmental rights.Ang pook-sapot na Environmental Legal Protection – Legal Assistance and Resources for Environmental Defenders ay naglalaman ng isang database na nag-uugnay sa mga tagapagtanggol ng kapaligiran sa buong mundo, gayundin sa mamamayan, sa mga organisasyong maaaring magbigay sa kanila ng legal na suporta bilang bahagi ng trabaho ng United Nations Environment Programme sa mga karapatan pangkapaligiran.Situs web Perlindungan Hukum Lingkungan – Bantuan Hukum dan Sumber Daya untuk Pejuang Lingkungan berisi database yang menghubungkan Pejuang lingkungan dari seluruh dunia, serta masyarakat umum, dengan organisasi yang dapat memberi mereka dukungan hukum sebagai bagian dari kerja Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak lingkungan.वेबसाइट पयाªवरण कानूनी संर±ण – पयाªवरण र±कŌ के िलए कानूनी सहायता और संसाधनŌ म¤ एक डेटाबेस होता है जो दुिनया भर के पयाªवरण र±कŌ के साथ-साथ आम जनता को उन संगठनŌ से जोड़ता है जो उÆह¤ संयुĉ राÕů पयाªवरण कायªøम के काम के िहÖसे के łप म¤ कानूनी सहायता ÿदान कर सकते ह§। पयाªवरण अिधकारŌ पर।គេហទំព័ររបស់ អ្នកការពារច្បាប់បរិស្ថាន រួមមាន – ជំនួយផ្នែកច្បាប់ និងធនធានសម្រាប់អ្នកការពារបរិស្ថាន ហើយក៏មានជាមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលភ្ជាប់អ្នកការពារបរិស្ថានមកពីជុំវិញពិភពលោក ក៏ដូចជាសាធារណៈជនទូទៅ ទៅកាន់អង្គការដែលអាចផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកច្បាប់អោយពួកគេ ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើលើសិទ្ធិបរិស្ថាន របស់កម្មវិធីបរិស្ថាននៃអង្គការសហប្រជាជាតិ។เว็บไซต์ให้การช่วยเหลือทางกฎหมาย การคุ้มครองทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม และการจัดหา ทรัพยากรต่าง ๆ สําหรับนักปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวมฐานข้อมูลเชื่อมโยงนักปกป้องสิ่งแวดล้อม ทั่วโลก ตลอดจนประชาชนจนถึงหน่วยงาน หรือองค์กรทั่วไป พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ในกรอบการดําเนินงานสิทธิทางสิ่งแวดล้อม ของแผนงานสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)

Visit the website here.Bisitahin ang pook-sapot dito.Kunjungi situs webnya di sini.यहां वेबसाइट पर जाएं।
ចូលមើលគេហទំព័រនៅទីនេះ។ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ ที่นี่

Support for Campaigns and Advocacy

Suporta para sa Kampanya at Adbokasiya

Dukungan untuk Kampanye dan Advokasi

अिभयानŌ और समथªन के िलए समथªन

ការគាំទ្រសម្រាប់យុទ្ធនាការ និងការតស៊ូមតិ

การสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ และการขับเคลื่อน

Asia Pacific Network of Environment Defenders

Asia Pacific Network of Environment Defenders

Asia Pacific Network of Environment Defenders (APNED) is a solidarity campaign network of individuals, civil society groups, and peoples’ organizations in the Asia Pacific region that aims to facilitate support to environmental human rights defenders, conduct campaigns at the national and international levels, raise awareness on the situation of defenders, seek justice for human rights violations, advocate for the recognition of the vital role of defenders in environmental protection, monitor and document human rights violations, and campaign for policies and other protection mechanisms for defenders.Ang Asia Pacific Network of Environment Defenders ay isang network para sa kampanya ng pagkakaisa ng mga indibidwal, mga civil society na grupo, at mga organisasyon ng mamamayan sa rehiyon ng Asya Pasipiko na naglalayong mapadali ang suporta sa mga tagapagtanggol ng mga karapatang pantao kaugnay sa kapaligiran, magsagawa ng mga kampanya sa pambansa at internasyonal na antas, itaas ang kamalayan sa sitwasyon ng mga tagapagtanggol, maghanap ng hustisya para sa mga paglabag sa karapatang pantao, nagtataguyod para sa pagkilala sa mahalagang papel ng mga tagapagtanggol ng pangangalaga sa kapaligiran, subaybayan at idokumento ang mga paglabag sa karapatang pantao, at magkampanya para sa mga patakaran at iba pang mekanismo ng proteksyon para sa mga tagapagtanggol.
No translation available. See main page.No translation available. See main pageNo translation available. See main page.No translation available. See main page.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

Cultural Survival

Cultural Survival

Cultural Survival’s Advocacy Program supports Indigenous Peoples around the globe by amplifying grassroots movements to bring awareness and international pressure to their struggles while enhancing Indigenous communities’ capacity, always at the invitation of community leaders, to demand and assert their rights outlined in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.Ang Programa sa Adbokasiya ng Cultural Survival ay sumusuporta sa mga katutubo sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga kilusan ng mamamayan upang maghatid ng kamalayan at pang-internasyonal na presyur sa kanilang mga pakikibaka habang pinagbubuti ang kapasidad ng mga katutubong komunidad, lagi sa imbitasyon ng mga pinuno ng komunidad, na hingin at igiit ang kanilang mga karapatan na nakabalangkas sa Deklarasyon ng United Nations sa mga Karapatan ng mga Katutubo.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

ESCR-Net

ESCR-Net

The System of Solidarity (SOS) is a vehicle to harness the collective voice of ESCR-Net – through online petitions, collective letters, outreach via social and mainstream media and sharing resources and tools – to increase protection for human rights defenders under threat and prevent imminent human rights violations from taking place.Ang System of Solidarity (SOS) ay isang behikulo upang gamitin ang kolektibong tinig ng ESCR-Net – sa pamamagitan ng mga online na petisyon, kolektibong liham, pag-abot sa marami sa pamamagitan ng social at mainstream na midya at pagbabahagi ng mga rekurso at kagamitan – upang pataasin ang proteksyon para sa pinagbabantaang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at maiwasang mangyari ang mga napipintong paglabag sa karapatang pantao.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

FIDH – International Federation for Human Rights

FIDH – International Federation for Human Rights

The Observatory has developed several ways to take action in response to the demands and specific nature of each situation: issuing and distributing urgent alerts in 6 languages, provision of emergency grants (medical, psychological and legal support; help with relocation) and capacity grants, prison visits, judicial observation and defense, national and international advocacy, investigative missions, public campaigns on social media and the internet, urgent advocacy directed at actors of social change, initiating legal and paralegal recourse, analyzing repressive trends (Annual Report), consolidating the intergovernmental system for protecting defenders (‘inter-mechanism’ process and advocacy), etc.Ang Observatory ay nakabuo ng ilang pamamaraan upang kumilos bilang tugon sa mga hinihingi at tiyak na katangian ng bawat sitwasyon: pagbibigay at pamamahagi ng mga agarang alerto sa anim na wika, pagbibigay ng mga tulong sa panahon ng kagipitan (medikal, sikolohikal at legal na suporta; tulong sa relokasyon) at mga tulong pangkapasidad, mga pagbisita sa bilangguan, hudisyal na pagmamasid at pagtatanggol, pambansa at internasyonal na adbokasiya, misyon para mag-imbestiga, pampublikong kampanya sa social media at internet, kagyat na adbokasiya na nakadirekta sa mga aktor ng pagbabago sa lipunan, pagsisimula ng legal at paralegal na rekurso, pagsusuri ng mga mapanupil na gawi (Taunang Ulat), pagpapatibay sa sistemang pinapatupad ng mga gobyerno para sa pagprotekta sa mga tagapagtanggol (proseso at adbokasiya ng inter-mekanismo), atbp.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

Frontline Defenders

Frontline Defenders

Front Line Defenders advocates on behalf of individual HRDs with individual governments, regional intergovernmental bodies and international intergovernmental institutions.  Aside from the Urgent Appeal process and the casework of the EU Office in Brussels, Front Line Defenders meets regularly with relevant government ministries when on in-country visits; holds meetings with diplomatic representations in Dublin, London, Brussels and Geneva; and provides regular briefings to the Irish Ministry of Foreign Affairs and other governments willing to take action to support HRDs at risk.Ang Front Line Defenders ay nagtataguyod sa ngalan ng mga indibidwal na Tagapagtanggol ng Karapatang Pantao na may mga indibidwal na pamahalaan, rehiyonal na intergovernmental body, at internasyonal na intergovernmental na institusyon. Maliban sa proseso ng Kagyat na Pag-apila at ang casework ng Opisina ng EU sa Brussels, ang mga Front Line Defender ay regular na nakikipagpulong sa mga kaugnay na kagawaran ng gobyerno kapag nasa mga pagbisita sa bansa; humahawak ng mga pagpupulong sa mga diplomatikong kinatawan sa Dublin, London, Brussels, at Geneva; at nagbibigay ng mga regular na tagubilin sa Irish Ministry of Foreign Affairs at iba pang gobyernong handang kumilos para suportahan ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao na nasa panganib.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

Global Witness

Global Witness

Global Witness campaigns for governments and international organizations to adopt regulations that respect and protect environmental defenders, and to bring perpetrators to justice. It also pressures businesses and financiers to look at their supply chains and operations.Ang Global Witness ay nangangampanya para sa mga gobyerno at internasyonal na organisasyon na magpatibay ng mga regulasyon na gumagalang at nagpoprotekta sa mga tagapagtanggol ng kapaligiran, at upang papanagutin ang mga may kasalanan. Pinipilit din nito ang mga negosyo at tagapondo na tingnan ang mga daloy ng kanilang produkto at serbisyo at operasyon.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

International Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation

International Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation

The International Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation (IPMSDL) is a global network of Indigenous Peoples rights activists, advocates, and organizations committed to advancing the rights of Indigenous Peoples to self determination, land and life.Ang International Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation (IPMSDL) ay isang pandaigdigang network ng mga aktibista, tagapagtaguyod, at organisasyon ng mga karapatan ng mga Katutubo na nakatuon sa pagsusulong ng mga karapatan ng mga Katutubo para sa sariling pagpapasya, lupa at buhay.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

MiningWatch Canada

MiningWatch Canada

MiningWatch Canada works in solidarity with indigenous peoples and non-indigenous communities who are dealing with potential or actual industrial mining operations (involving Canadian mining companies) that affect their lives and territories, or with the legacy of closed mines, as well as with mineworkers and former workers seeking safe working conditions and fair treatment.Ang MiningWatch Canada ay nakikipagkaisa sa mga katutubo at hindi katutubo na komunidad na nakikitungo sa mga potensyal o aktuwal na industriyal na operasyon ng pagmimina (na kinasasangkutan ng mga kumpanya ng pagmimina ng Canada) na nakaaapekto sa kanilang buhay at teritoryo, o sa naiwan ng mga nagsarang minahan, gayundin sa mga manggagawa sa minahan at dating manggagawa na naghahanap ng ligtas na kondisyon sa pagtatrabaho at patas na pagtrato.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

Capacity Development

Pagpapaunlad ng Kapasidad

Pengembangan kapasitas

±मता िवकास

ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព

การพัฒนาศักยภาพ

EarthRights International

EarthRights International

They provide services for environmental defenders from Southeast Asia (Mekong region and Myanmar), Latin America (Peru) and USA. This includes security training through their EarthRights School Mekong, Seminario (Latin American Indigenous Legal Seminar) and Mekong Legal Advocacy Institute.Sila ay nagbibigay ng mga serbisyo para sa mga tagapagtanggol ng kapaligiran mula sa Timogsilangang Asya (Rehiyon ng Mekong at Myanmar), Latin America (Peru) at USA. Kasama rito ang pagsasanay sa seguridad sa pamamagitan ng kanilang EarthRights School Mekong, Seminario (Latin American Indigenous Legal Seminar) at Mekong Legal Advocacy Institute.
No translation available. See main page.No translation available. See main pageNo translation available. See main page.No translation available. See main page.

For more information, you may visit their website.
Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

Front Line Defenders

Front Line Defenders

Workshops for human rights defenders at risk cover risk assessment, threat analysis, reaction to security incidents, digital security (basic level), dealing with stress, the production of practical security plans geared towards each HRD’s unique situation, and how to produce organisational security plans.
Sinasaklaw ng mga palihan para sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao na nasa panganib ang pagtatasa ng panganib, pagsusuri sa banta, reaksyon sa mga insidente ng seguridad, digital na seguridad (batayang antas), pagharap sa istres, ang paggawa ng mga praktikal na planong pangseguridad na nakatuon sa natatanging sitwasyon ng bawat tagapagtanggol ng karapatang pantao, at kung paano gumawa ng mga planong pangseguridad ng organisasyon.

For inquiries, email protectiontraining@frontlinedefenders.org
Para sa mga katanungan, magpadala ng email sa protectiontraining@frontlinedefenders.org

Protection International

Protection International

Protection International’s capacity building programme aims to ensure that human rights defenders, civil society organizations (CSOs) and communities are able to continue with their human rights activism in a safe and sustainable manner, even when faced by threats and aggressions. Protection International provides online training on Security and Protection Management for Human Rights Defenders and Social Organizations and Understanding the Right to Defend Human Rights.
Layunin ng programa sa pagbubuo ng kapasidad ng Protection International na matiyak na ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, mga civil society organization (CSO) at mga komunidad ay maaaring magpatuloy sa kanilang aktibismo sa karapatang pantao sa isang ligtas at napapanatiling paraan, kahit na nahaharap sa mga pagbabanta at agresyon. Nagbibigay ang Protection International ng online na pagsasanay hinggil sa Pangangasiwa sa Seguridad at Proteksyon para sa mga Tagapagtanggol sa mga Karapatang Pantao at Panlipunang Organisasyon at Pag-unawa sa Karapatan na Depensahan ang mga Karapatang Pantao.

For more information, you may visit their website.
Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

Funds and Grants

Mga Pondo at mga Kaloob

Dana dan hibah

िनिध और अनुदान

មូនិធិ និងជំនួយ

กองทุน และงบประมาณสนับสนุน

Agir Ensemble pour les Droits de L’Homme (Working Together for Human Rights)

Agir Ensemble pour les Droits de L’Homme (Working Together for Human Rights)

Created less than a year after the United Nations Declaration for the Protection of Human Rights Defenders, the Emergency Fund mechanism for defenders at risk of Acting Together is historically the first French fund dedicated to this cause. Taking into account that human rights defenders are increasingly persecuted and threatened, the Emergency Fund has the mandate to provide financial assistance adapted to the needs of defenders in danger and to ensure regular monitoring of the situation of each of them.Binuo wala pang isang taon pagkatapos ng Deklarasyon ng United Nations para sa Proteksyon ng mga Tagapagtanggol ng Karapatang Pantao, ang mekanismo ng Emergency Fund para sa mga nanganganib na tagapagtanggol sa Acting Together na sa kasaysayan ay ang unang pondo ng France na nakatuon sa layuning ito. Sa pagsasaalang-alang na ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao ay lalong inuusig at pinagbabantaan, ang Emergency Fund ay may mandato na magbigay ng tulong pinansyal na nakabatay sa mga pangangailangan ng mga tagapagtanggol na nasa panganib at upang tiyakin ang regular na pagsubaybay sa kalagayan ng bawat isa sa kanila.
No translation available. See main page.No translation available. See main pageNo translation available. See main page.No translation available. See main page.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

Amnesty International

Amnesty International

Amnesty also runs a small relief fund for individuals who have suffered human rights violations and need financial assistance for example to be relocated for some time or for medical assistance due to the violations suffered.Ang Amnesty ay nagpapatakbo rin ng isang maliit na pondong pantulong sa mga indibidwal na nakaranas ng mga paglabag sa karapatan pantao at nangangailangan ng tulong pinansyal halimbawa kailangang mailipat sa loob ng ilang panahon o para sa tulong medikal dahil sa mga paglabag na dinanas.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM ASIA)

Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM ASIA)

FORUM ASIA provides urgent financial assistance including financial assistance for temporary relocation for their members/partner organizations or human rights defenders working together with their members/partners in Asia. They also offer costs for trial observer teams to be present during the trial of human rights defenders.Ang FORUM ASIA ay nagbibigay ng agarang tulong pinansyal kabilang ang tulong pinansyal para sa pansamantalang relokasyon para sa kanilang mga miyembro/kasamang organisasyon o mga tagapagtanggol ng karapatang pantao na nagtatrabaho kasama ng kanilang mga miyembro/kasama sa Asya. Nag-aalok din sila ng mga gastos para sa mga grupo na magmamasid sa pagdinig ng kaso na dumalo sa panahon ng paglilitis ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders

The organization provides emergency funds which can be used for relocation efforts, legal aid, or other costs necessary for the security of human rights defenders.Ang organisasyon ay nagbibigay ng mga pondo para sa panahon ng kagipitan na maaaring gamitin para sa mga pagsisikap na makalipat, legal na tulong, o iba pang gastos na kailangan para sa seguridad ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

Civicus

Civicus

Civicus’ Donor Finder includes a list of progressive donors offering funding and non-financial resources to civil society, including small and even informal groups and individual activists. It contains simple but complete profiles, organized by geographic region, that will help you identify donors who align with your work and needs.Ang Civicus’ Donor Finder ay kinabibilangan ng isang listahan ng mga progresibong donor na nag-aalok ng pagpopondo at mga hindi pinansyal na rekurso sa lipunang sibil, kabilang ang mga maliliit at maging hindi pormal na mga grupo at indibidwal na aktibista. Naglalaman ito ng simple ngunit kumpletong mga profile, na nakaayos ayon sa heyograpikong rehiyon, na tutulong sa iyo na matukoy ang mga donor na nakaayon sa iyong gawain at mga pangangailangan.

To access the directory, you may visit their website.Upang ma-akses ang direktoryo, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

Digital Defenders Partnership

Digital Defenders Partnership

The Incident Emergency Fund is a rapid response mechanism for human rights defenders, journalists, activists, or organisations facing digital threats and attacks. It covers costs of activities that directly reduce the impact of a digital attack.Ang Incident Emergency Fund ay isang mekanismo ng mabilis na pagtugon para sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, mamamahayag, aktibista, o organisasyong nahaharap sa mga digital na pagbabanta at pag-atake. Sinasaklaw nito ang mga gastos sa mga aktibidad na direktang nakababawas sa epekto ng isang digital na pag-atake.

The Sustainable Protection Fund aims to help human rights organizations or collectives build their long-term digital security capacities. These can include new computers, servers, or hosting for data or websites, technical support in implementing new systems, training or accompaniment processes on digital security or other aspects of security and protection, measures to improve physical security, which support information management and digital security and measures to address the psychological and psychosocial impacts of digital threats.Ang Sustainable Protection Fund ay naglalayon na tulungan ang mga organisasyon o kolektiba ng karapatang pantao na buuin ang kanilang mga pangmatagalang kakayahan sa digital na seguridad. Maaaring kabilang dito ang mga bagong kompyuter, server, o pagiging punong-abala sa data o mga pook-sapot, teknikal na suporta sa pagpapatupad ng mga bagong sistema, pagsasanay o mga kasamang proseso sa digital na seguridad o iba pang aspeto ng seguridad at proteksyon, mga hakbang upang mapahusay ang pisikal na seguridad, na sumusuporta sa pangangasiwa ng impormasyon at digital na seguridad at mga hakbang upang matugunan ang sikolohikal at psychosocial na epekto ng mga digital na banta.

The Regional Partnership Fund supports initiatives promoting online freedom and digital or holistic protection for human rights defenders. These can include the provision of internet access in cases of shutdowns, slowdowns, censorship, or infrastructural damage, the provision of training or accompaniment on digital security or other aspects of security to human rights defenders at risk, the provision of expert advice, digital forensic analysis, hosting, or other technical services to civil society and lobbying and advocacy work for digital rights and internet freedom.Sinusuportahan ng Regional Partnership Fund ang mga inisyatiba na nagsusulong ng kalayaan online at digital o panlahatan na proteksyon para sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao. Maaaring kabilang dito ang pagbibigay ng akses sa internet sa mga kaso ng pagsasara, pagbagal, censorship, o pagkasira ng imprastraktura, ang pagbibigay ng pagsasanay o proseso ng pagsama na may kinalaman sa digital na seguridad o iba pang aspeto ng seguridad para sa mga nanganganib na tagapagtanggol ng karapatang pantao, ang pagbibigay ng ekspertong payo, digital forensic na pagsusuri, pagiging punong-abala, o iba pang teknikal na serbisyo sa lipunang sibil at gawaing pagkumbinse sa mga mambabatas at adbokasiya para sa mga digital na karapatan at kalayaan sa internet.

For more information and applications, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon at aplikasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

FIDH – International Federation for Human Rights

FIDH – International Federation for Human Rights

FIDH, under the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, provides emergency material support to at-risk human rights defenders working in the most difficult circumstances. Costs eligible for financial support or direct material support include the following: physical security, digital security, communications, capacity building in security, secure transportation, legal support, medical support (including psycho-social support and rehabilitation), humanitarian assistance (including family support), urgent relocation, urgent monitoring, reporting or advocacy).Ang FIDH, sa ilalim ng Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, ay nagbibigay ng pangkagipitan na materyal na suporta sa mga nasa panganib na tagapagtanggol ng karapatang pantao na nagtatrabaho sa pinakamahihirap na kalagayan. Ang mga gastos na maaaring tanggapin para sa pinansiyal na suporta o direktang materyal na suporta ay kinabibilangan ng mga sumusunod: pisikal na seguridad, digital na seguridad, mga komunikasyon, pagbuo ng kapasidad sa seguridad, ligtas na transportasyon, legal na suporta, suportang medikal (kabilang ang psycho-social na suporta at rehabilitasyon), humanitarian na tulong (kabilang ang suporta sa pamilya ), kagyat na relokasyon, kagyat na pagsubaybay, pag-uulat o adbokasiya.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

Freedom House and Frontline Defenders 

Freedom House and Frontline Defenders

The Lifeline Embattled CSO Assistance Fund provides emergency financial assistance to civil society organizations under threat or attack and rapid response advocacy and resiliency grants to support CSOs in responding to broader threats against civic space. Lifeline is a consortium of seven international NGOs and receives contributions from a Donor Steering Committee of 19 governments that support democracy and human rights.Ang Lifeline Embattled CSO Assistance Fund ay nagbibigay ng pangkagipitan na tulong pinansiyal sa mga CSO na nasa ilalim ng pagbabanta o pag-atake at adbokasiya ng mabilis na pagtugon at resiliency grant upang suportahan ang mga CSO sa pagtugon sa mas malawak na banta laban sa civic space. Ang Lifeline ay isang Konsorsyum ng pitong internasyonal na NGO at tumatanggap ng mga kontribusyon mula sa isang Donor Steering Committee ng 19 na pamahalaan na sumusuporta sa demokrasya at karapatang pantao.

For more information, you may email info@csolifeline.orgPara sa karagdagang impormasyon, maaari kang mag-email sa info@csolifeline.org

Front Line Defenders

Front Line Defenders

Protection Grants can pay for provisions to improve the security and protection of human rights defenders and their organisations including, but not limited to improving physical security of an organisation or individual, digital security and communication security, supporting legal fees for HRDs who are being judicially harassed, paying for medical fees for HRDs who have been attacked or who have suffered a medical condition as a result of their peaceful human rights activities and providing family assistance for imprisoned HRDs or family members who are at risk because of a HRD’s activities.Ang Protection Grants ay maaaring magbayad para sa mga probisyon upang mapabuti ang seguridad at proteksyon ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at kanilang mga organisasyon kabilang ang, ngunit hindi limitado sa pagpapabuti ng pisikal na seguridad ng isang organisasyon o indibidwal, digital na seguridad at seguridad sa komunikasyon, pagsuporta sa mga legal na bayarin para sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao na nililigalig sa pamamagitan ng hudikatura, pagbabayad sa mga medikal na bayarin para sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao na inatake o dumanas ng kondisyong medikal bilang resulta ng kanilang mapayapang mga gawain sa karapatang pantao at pagbibigay ng tulong sa pamilya para sa mga nakakulong na tagapagtanggol ng karapatang pantao o miyembro ng pamilya na nasa panganib dahil sa mga gawain ng isang tagapagtanggol ng karapatang pantao.

For more information and applications, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon at aplikasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

Global Greengrants Fund

Global Greengrants Fund

Global Greengrants works to protect the rights of individuals and communities to defend the environment. The ability for environmental defenders to organize, voice their opinions, access environmental and social information, protest, and meaningfully participate in decisions about their environment and livelihoods are fundamental to a healthy civil society. It provides funding to environmental defenders at risk identified through a global network of advisors.Ang Global Greengrants ay gumagana upang protektahan ang mga karapatan ng mga indibidwal at komunidad para ipagtanggol ang kapaligiran. Ang kakayahan ng mga tagapagtanggol sa kapaligiran na mag-organisa, ipahayag ang kanilang mga opinyon, i-akses ang impormasyong pangkapaligiran at panlipunan, magprotesta, at makabuluhang sumali sa mga pagdedesisyon tungkol sa kanilang kapaligiran at kabuhayan ay mahalaga sa isang malusog na lipunang sibil. Nagbibigay ito ng pondo sa mga tagapagtanggol sa kapaligiran na nasa panganib na natukoy sa pamamagitan ng isang pandaigdigang network ng mga tagapayo.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

Indigenous People Rights International 

Indigenous People Rights International

The Global Initiative to address criminalization of and impunity against Indigenous Peoples (Global Initiative) is a global effort led by indigenous peoples leaders and organizations to strengthen coordination, solidarity and actions on this critical issue at all levels to improve the situation of indigenous peoples. It shall raise and allocate funds to provide emergency support for indigenous leaders, and rights defenders needing protection or security measures; and for victims and or their families seeking justice through legal and other forms of remedies or support.Ang Global Initiative to address criminalization of and impunity against Indigenous Peoples (Global Initiative) ay isang pandaigdigang pagsisikap na pinamumunuan ng mga pinuno at organisasyon ng mga katutubo upang palakasin ang koordinasyon, pagkakaisa at mga pagkilos sa kritikal na isyung ito sa lahat ng antas upang mapabuti ang kalagayan ng mga katutubo. Dapat itong mangalap at maglaan ng mga pondo upang magbigay ng suporta sa panahon ng kagipitan para sa mga lider katutubo, at mga tagapagtanggol ng mga karapatan na nangangailangan ng proteksyon o mga hakbangin sa seguridad; at para sa mga biktima at o kanilang mga pamilya na naghahanap ng hustisya sa pamamagitan ng legal at iba pang paraan ng mga remedyo o suporta.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

International Human Rights Funders Group (IHRFG)

International Human Rights Funders Group (IHRFG)

The Directory of Emergency/Rapid Response Grants was compiled by the Human Rights Defenders Working Group. It contains information on the type of support, description of the grants and contact information of the organization providing these.Ang Direktoryo ng Emergency/Rapid Response Grants ay tinipon ng Human Rights Defenders Working Group. Naglalaman ito ng impormasyon sa uri ng suporta, paglalarawan ng mga kaloob at impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng organisasyong nagbibigay ng mga ito.

Access the directory here.I-akses ang direktoryo dito.

Lifeline for Embattled Civil Society Organizations

Lifeline for Embattled Civil Society Organizations

Lifeline rapid response advocacy grants give local CSOs the resources to push back against closures of civic space as they arise. Lifeline advocacy grants are highly flexible, and can support a wide variety of activities, such as community mobilization, policy and legal analysis, civil society coalition building, strategic litigation, awareness raising campaigns, and advocacy capacity building.Ang Lifeline rapid response advocacy grants ay nagbibigay sa mga lokal na CSO ng mga rekurso upang tutulan ang pagsasara ng civic space habang nangyayare ang mga ito. Ang mga grant pang-adbokasiya ng Lifeline ay lubos na umaayon sa kalagayan, at maaaring suportahan ang isang malawak na klase ng mga aktibidad, tulad ng pagpapakilos ng komunidad, patakaran at legal na pagsusuri, pagbubuo ng koalisyon ng lipunang sibil, estratehikong paglilitis, mga kampanya sa pagpapataas ng kamalayan, at pagbuo ng kapasidad sa adbokasiya.

Lifeline rapid response resiliency grants provide support to at-risk CSOs to proactively avoid or mitigate the threats they face and help them continue to work in high-risk environments. These grants are highly flexible and support a range of activities including digital or physical security training; technical training on how to respond to restrictive CSO legislation; building peer-to-peer support networks, or establishing temporary collaborative space to help CSOs return to work.Ang Lifeline rapid response resiliency grant ay nagbibigay ng suporta sa mga nasa panganib na CSO upang maagap na maiwasan o mabawasan ang mga banta na kanilang kinakaharap at tulungan silang magpatuloy na makapagtrabaho sa mga kapaligirang may mataas na peligro. Ang mga grant na ito ay umaayon sa kalagayan at sumusuporta sa isang hanay ng mga aktibidad kabilang ang digital o pisikal na pagsasanay sa seguridad; teknikal na pagsasanay kung paano tumugon sa mahigpit na batas ng CSO; pagbubuo ng mga network ng kauri-sa-kauri na suporta, o pagtatatag ng pansamantalang nagtutulungang espasyo upang maagapayan ang mga CSO na bumalik sa trabaho.

For more information, you may visit their website at this link for the advocacy grants and this link for resiliency grants or send an email to info@csolifeline.orgPara sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot sa kawing na ito para sa mga advocacy grant at ang kawing na ito para sa mga resiliency grant o magpadala ng email sa info@csolifeline.org

ProtectDefenders.eu

ProtectDefenders.eu

ProtectDefenders.eu is the European Union Human Rights Defenders mechanism, led by a Consortium of 12 NGOs active in the field of Human Rights. It allocates grants for human rights defenders at risk to temporarily relocate within their country or abroad, in case of threat, in partnership with host entities worldwide. If needed, families of human rights defenders are also eligible for support and relocation. During the relocation period, defenders are able to rest, seek rehabilitation, build their capacities through training, expand their international network of contacts, pursue their human rights work from a secure location and prepare their safe return.Ang ProtectDefenders.eu ay ang mekanismo ng European Union Human Rights Defenders, pinangungunahan ng isang Konsorsyum ng 12 NGO na aktibo sa larangan ng Karapatang Pantao. Naglalaan ito ng mga tulong para sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao na nasa panganib na pansamantalang lumipat sa loob ng kanilang bansa o sa ibang bansa, kung sakaling may banta, sa pakikipagtulungan sa mga host entity sa buong mundo. Kung kinakailangan, ang mga pamilya ng mga tagapagtanggol ng karapatang pantao ay maari ring matanggap para sa suporta at relokasyon. Sa panahon ng relokasyon, ang mga tagapagtanggol ay nakapagpapahinga, nakapaghahanap ng rehabilitasyon, nabubuo ang kanilang mga kapasidad sa pamamagitan ng pagsasanay, nagpapalawak ng kanilang internasyonal na network ng mga pakikipag-ugnayan, nagpapatuloy sa kanilang trabahong pangkarapatang pantao mula sa isang ligtas na lokasyon, at hinahanda ang kanilang ligtas na pagbabalik.

ProtectDefenders.eu supports the work of your organization, human rights group, or community defending rights through small grants to develop innovative projects, strengthen your capacities, or to ensure their financial survival. This programme is especially addressed to groups or NGOs that have limited capacity to approach donors, including those particularly targeted because of the issues they work on, those recently established or not having the possibility to register in their countries of operation, those in need of a timely and flexible response, and those working in remote and isolated areas.Sinusuportahan ng ProtectDefenders.eu ang gawain ng iyong organisasyon, grupo ng karapatang pantao, o komunidad na nagtatanggol sa mga karapatan sa pamamagitan ng maliliit na grant upang bumuo ng mga makabagong proyekto, palakasin ang iyong mga kakayahan, o para matiyak na makatugon sa pangangailangang pinansyal. Ang programang ito ay partikular na tumutugon sa mga grupo o NGO na may limitadong kapasidad na lumapit sa mga donor, kabilang ang mga partikular na target dahil sa mga isyu na kanilang tinatrabaho, ang mga kamakailang itinatag o walang posibilidad na magrehistro sa kanilang mga bansa ng operasyon, ang mga nangangailangan ng isang napapanahon at pleksible na pagtugon, at ang mga nagtatrabaho sa malayo at liblib na lugar.

For more information and for submissions of applications, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon at para sa pagsusumite ng mga aplikasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

For a list of funding opportunities for human rights defenders, you may visit this website.Para sa isang listahan ng mga pagkakataon sa pagpopondo para sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, maaari mong bisitahin itong pook-sapot.

The Fund for Global Human Rights

The Fund for Global Human Rights

The Legal Empowerment Fund (LEF) offers long-term core funding to grassroots activists and organizations who are supporting their communities to tackle systemic injustices and advocate for expanded protections under the law.Ang Legal Empowerment Fund (LEF) ay nag-aalok ng pangmatagalan na pangunahing pondo sa mga lokal na aktibista at organisasyon na sumusuporta sa kanilang mga komunidad upang harapin ang mga sistematikong inhustisya at isulong ang pinalawak na mga proteksyon sa ilalim ng batas.

For more information, you may visit their website.Para sa karagdagang impormasyon, maaari mong bisitahin ang kanilang pook-sapot.

Urgent Action Fund for Women’s Human Rights

Urgent Action Fund for Women’s Human Rights

Urgent Action Fund’s Rapid Response Grants support the resilience of women’s and transgender movements by providing flexible and responsive support to women’s and transgender human rights defenders who face immediate threats and by supporting advocacy when unanticipated opportunities emerge to set new legal or policy precedents.Ang Rapid Response Grants ng Urgent Action Fund ay sumusuporta sa katatagan ng mga kilusang kababaihan at transgender sa pamamagitan ng pagbibigay ng pleksible at maagap na suporta sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao ng kababaihan at transgender na nahaharap sa kagyat na mga banta at sa pamamagitan ng pagsuporta sa adbokasiya kapag lumitaw ang mga hindi inaasahang pagkakataon upang magtakda ng mga bagong ligal o patakaran na halimbawa.

Learn more about the grant here and about the application process here.Matuto nang higit pa tungkol sa grant dito at tungkol sa proseso ng aplikasyon dito.

Resource Materials

Mapagkukunan ng mga Materyales

Bahan sumber daya

संसाधन सामú

ធនធានសម្ភារៈ

สื่อวัสดุต่าง ๆ

International human rights guides

Mga gabay sa internasyunal na mga karapatang pantao

Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework by the United Nations Office of the High Commissioner on Human Rights
Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework ng United Nations Office of the High Commissioner on Human RightsNo translation available. See main page.No translation available. See main pageNo translation available. See main page.No translation available. See main page.

The situation of environmental defenders

Kalagayan ng mga tagapagtanggol ng kapaligiran

Environmental human rights defenders (EHRDs): risking their today for our tomorrow by John H. Knox, Special Rapporteur on the human rights and the environmentEnvironmental human rights defenders (EHRDs): risking their today for our tomorrow ni John H. Knox, Special Rapporteur sa mga karapatang pantao at kapaligiran

Reclaiming the Narrative: the struggle of environmental defenders in five countries in Southeast Asia by the Asia Pacific Network of Environment Defenders

Advocacy work

Gawaing adbokasiya

Advocacy in Restricted Spaces: A Toolkit for Civil Society Organizations by Lifeline for Embattled Civil Society OrganizationsAdvocacy in Restricted Spaces: A Toolkit for Civil Society Organizations ng Lifeline for
Embattled Civil Society Organizations

Digital security

Digital security

Digital First Aid Kit by Digital DefendersDigital First Aid Kit ng Digital Defenders

Digital Security Checklist for Civil Society Organizations by Lifeline for Embattled Civil Society OrganizationsDigital Security Checklist for Civil Society Organizations ng Lifeline for Embattled Civil Society Organizations

Digital Security Training for Activists and Journalists by TotemDigital Security Training for Activists and Journalists ng Totem

Guide to Secure Group Chat and Conferencing Tools by Frontline DefendersGuide to Secure Group Chat and Conferencing Tools ng Frontline Defenders

Hygiene in the Digital Public Square by Munk School of Global Affairs at the University of Toronto, in collaboration with eQualit.ieHygiene in the Digital Public Square ng Munk School of Global Affairs at the University of Toronto, in collaboration with eQualit.ie

Mapping Digital Security Actors: Supporting Human Rights Organizations by ProtectDefenders.euMapping Digital Security Actors: Supporting Human Rights Organizations ng ProtectDefenders.eu

Remote Work and Personal Safety by the TOR Project Inc.a href=”https://blog.torproject.org/remote-work-personal-safety/”>Remote Work and Personal Safety ng the TOR Project Inc.

Security in-a-Box by Frontline DefendersSecurity in-a-Box ng Frontline Defenders

Security Planner by Consumer ReportsSecurity Planner ng Consumer Reports

Surveillance Self-Defense: Tips, tools and how-tos for safer online communications by Electronic Frontier FoundationSurveillance Self-Defense: Tips, tools and how-tos for safer online communications ng Electronic Frontier Foundation

The Motherboard Guide to Not Getting Hacked by MotherboardThe Motherboard Guide to Not Getting Hacked ng Motherboard

Risk assessment

Risk assessment

Risk Assessment for Civil Society Organizations by Lifeline for Embattled Civil Society OrganizationsRisk Assessment for Civil Society Organizations ng Lifeline for Embattled Civil Society Organizations

Mental health and wellbeing

Kalusugan ng isip at kagalingan

Best Practices for Well-being for Civil Society Organizations by Lifeline for Embattled Civil Society OrganizationsBest Practices for Well-being for Civil Society Organizations ng Lifeline for Embattled Civil Society Organizations

Holistic Security by Tactical TechHolistic Security ng Tactical Tech

The Psychosocial Approach, Applied to the Protection of Human Rights Defenders by Protection InternationalThe Psychosocial Approach, Applied to the Protection of Human Rights Defenders ng Protection International

Protection/security strategies and general security

Mga estratehiyang pamproteksyon/pangseguridad at pangkalahatang seguridad

Collective Protection of Human Rights Defenders: A collective approach to the right to defend human rights by Protection InternationalCollective Protection of Human Rights Defenders: A collective approach to the right to defend human rights by Protection International

Holistic Security Protocol for Human Rights Defenders by Open BriefingHolistic Security Protocol for Human Rights Defenders ng Open Briefing

Insiste, Resiste, Persiste, Existe: Women Human Rights Defenders’ Security Strategies by Front Line Defenders, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights and the Kvinna Till Kvinna FoundationInsiste, Resiste, Persiste, Existe: Women Human Rights Defenders’ Security Strategies by Front Line Defenders, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights and the Kvinna Till Kvinna Foundation

New Protection Manual for Human Rights Defenders by Protection International New Protection Manual for Human Rights Defenders ng Protection International

Protection Journal – Number 2: Surveillance and Counter-surveillance for Human Rights Defenders Organizations by Protection International Protection Journal – Number 2: Surveillance and Counter-surveillance for Human Rights Defenders Organizations by Protection International

Protection Journal number 3: Human Rights Defenders at high risk, Security considerations for their families and personal lives by Protection InternationalProtection Journal number 3: Human Rights Defenders at high risk, Security considerations for their families and personal lives ng Protection International

Protection Manual for LGBTI Defenders– 2nd Edition by Protection InternationalProtection Manual for LGBTI Defenders– 2nd Edition by Protection International

Security and Protection of Earth Rights Defenders: Facilitation Toolkit by EarthRights InternationalSecurity and Protection of Earth Rights Defenders: Facilitation Toolkit by EarthRights International

Workbook on Security by Front Line DefendersWorkbook on Security ng Front Line Defenders

Directory / list of containing multiple types of support

Directoryo / talaan na naglalaman ng iba’t ibang uri ng suporta

Resources for Campaign Members and Partners at Risk by Defenders in Development Campaign – Security Working GroupResources for Campaign Members and Partners at Risk ng Defenders in Development Campaign – Security Working Group

Resources for Human Rights Defenders by Human Rights FirstResources for Human Rights Defenders ng Human Rights First

Resources for Human Rights Defenders by ProtectDefenders.euResources for Human Rights Defenders ng ProtectDefenders.eu

Support for individuals and groups who call for a safe climate and climate justice by Universal Rights Group, Freedom House and Lifeline for Embattled Civil Society OrganizationsSupport for individuals and groups who call for a safe climate and climate justice ng Universal Rights Group, Freedom House and Lifeline for Embattled Civil Society Organizations